Banuppsättning – Course set Up 

Uppdaterad 2015-07-28

Hur en bana sätts upp har stor påverkan på hur banan spelas och upplevs av spelarna. Bra slag ska belönas och dåliga slag bestraffas. Planera banuppsättningen från tee till green. Svårigheten på banan kan också varieras med klipphöjden på ruff, hur snabbt bollen rullar på greenerna och vilka hålplaceringar som används. Den som gör banuppsättningen bör också tänka på vilken typ av spelare som ska spela; damer, herrar, juniorer, hög- eller låghandicappare.


Några råd och saker att betänka avseende banuppsättning.


Tee

 • Klipp hela tee i tävlingshöjd
 • Vid lagning av torvmärken använd sand och jordblandning med gräsfrön
 • Om grästee är för dåligt – byt till annat tee om det fungerar speltekniskt – annars använd matta
 • Placera teemarkeringarna där det är så plant som möjligt för såväl bollens läge som stans
 • Ta ut avstånd mellan teemarkeringarna så att både höger- som vänsterspelare kan ta plan stans och tänk på avståndet bakåt i svingen
 • Rikta tee mitt i fairway
 • På korta par 4- och par 5-hål kan teeplaceringarna skapa utmaning för spelare att nå green på ett respektive två slag
 • På par 3-hål kan teeplaceringarna varieras mellan ronderna så att samma hål spelas med olika klubbor för spelarna
 • Observera att man kan variera längden på hålen men banan får inte avvika mer än 100 meter per 18 hål för att den ska ha giltig banvärdering, något den måste ha för att en rond ska vara handicapgrundande
 • Vid större tävlingar bör första inspelsdagens teeplaceringar vara så långt bak som möjligt på varje tee


Fairway och semiruff/ruff

 • Klipp fairway med hålens konturer
 • Ju smalare fairway klipps desto större chans/risk/möjlighet att spelarna slår ut med kortare klubbor
 • Samma klipphöjd under inspelsrond som tävlingsrond
 • Om det är dagg på morgonen så rekommenderas att fairway klipps på kvällen dagen före för att undvika klumpar med gräsklipp. På tävlingsdagens morgon görs i dessa fall avdaggning
 • Klippning av semiruff och ruff bör göras i hålets spelriktning, det är svårt att kontrollera slag i motruff
 • Semiruff och ruff kan med fördel vara svår att slå ifrån, men det ska vara lätt att hitta bollen i den


Bunker och bunkersand

 • Kontrollera att bunkerkanterna är välskurna för att underlätta spel- och regelsituationer
 • Hellre för lite än för mycket bunkersand
 • 2-3 cm cm lös sand sedan hårdare underlag
 • Nästan ingen lös sand i bunkerväggarna så att bollen inte pluggas i väggen utan stoppas och rullar ner till mer normalt bunkerläge
 • Kratta bunkrarna tävlingsdagens morgon


Foregreen

 • Kortklipp foregreen och ha gärna semiruff i direkt anslutning till foregreen
 • Öppningen mot fairway bör oftast se ut: green > foregreen > fairway
 • Ruff runt hela greenen kan vara en spännande svårighet, speciellt på par 3-hål
 • Upphöjd green kan ha fairwayklippning i lutningen upp mot green; en intressant svårighet (bollen rullar ner en bit)
 • Hårdheten på foregreen bör vara samma som på green


Green

 • Samma klipphöjd under inspelsronder som tävlingsronder
 • Korsklipp gärna greenen och/eller använd gärna vältning
 • Det viktiga är att en boll rullar bra och håller linjen
 • Ju snabbare greener desto svårare
 • Greenerna får inte göras snabbare än vad deras konstruktion, det vill säga lutningar, tillåter


Hålplaceringar

 • Under inspelsrond rekommenderas att hål inte placeras i områden som ska användas under tävlingen
 • Fundera hur spelare går in på och ut från green (dessa slits mer) för att avgöra lämpliga områden för hålplacering
 • Ta hänsyn till hur hålet kommer att spelas. Långa inspel kräver mer greenyta vid landning än korta inspel
 • Är det risk för regn så tänk på var vattnet brukar samlas på greenen
 • Titta på greenytans kvalitet; finns kala fläckar, gamla hålplaceringar eller många nedslagsmärken i tänkta områden
 • Balansera valet av hålplaceringar över hela banan utifrån följande: höger, vänster, mitt, fram och bak. Svårighetsgraden kan fördelas med sex lätta, sex svåra samt sex medelsvåra hålplaceringar
 • Det rekommenderas att hålen inte sätts närmare greenkant än tre till fyra meter och inte närmare en kraftig lutning (platågreen) än tre meter
 • Ett område med radie 65–100 cm runt hålet ska vara så plant som möjligt 
 • Om hela greenen sluttar ska området runt hålet vara så plant som möjligt i lutningen 
 • Hålet ska skäras vertikalt och inte jäms med lutningen


Mall hålplaceringar

Riktlinjer:

1: Fastställ en idealisk inspelslinje till greenen. Enklast ser man inspelslinjen från greenens bakkant genom att titta mot inspelet.

2: Markera en punkt eller ”T” där den idealiska inspelslinjen möter greenens framkant. OBS! punkten behöver inte alltid vara på greenkanten, den kan även finnas i sida.

3: Markera en motsvarande referenspunkt utanför greenens bakkant. 

4: Längden på denna linje utgör greenens djup.

5: Hålets läge in på green fastställs genom att man mäter eller stegar avståndet längs, eller parallellt med den idealiska inspelslinjen, från främre punkten eller ”T” till var hålet är.

6: Hålets läge i sida på green fastställs genom att man, vinkelrätt mot den idealiska inspelslinjen, mäter eller stegar avståndet från hålet till närmaste greenkant.

7: Hålets mått i djup och sida har därmed fastställts.

Idealisk inspelslinje till green

pastedGraphic.png

1 Idealisk inspelslinje till green

2 ”T”

3 Referenspunkt

4 Greenens djup

5 Hålets mått i djup

6 Hålets mått i sidled


Mark under arbete (MUA)

På framför allt större tävlingar bör tävlingsledningen markera MUA mer noggrant. Områden som är ojämna och/eller har dålig gräsväxt på fairway eller väldigt nära fairway i landningsområdena bör markeras men det viktiga är att man hittar en jämn och konsekvent nivå.


Skaffa ett totalintryck av banan, åk runt banan och se hela banan innan MUA-markeringar påbörjas. Totalintrycket ska bestämma nivån för markeringarna. Spelarna värdesätter konsekvens och rättvisa före att banan är perfekt eller att man i alla dåliga lägen får lättnad. 


Om en bana har många ojämna områden på fairway med dålig gräsväxt bör tävlingen genomföras med lägesförbättring på fairway. Om lägesförbättring inte används på en sådan bana riskerar markeringsarbetet att bli alltför omfattande och det finns alltid risk att man missar att markera något vilket kan leda till inkonsekvens och därmed orättvisor. Vid MUA-markeringar är det viktigt att bedöma vilka områden som berörs av normalt spel. Vid sprayning bör man spraya större områden före flera ”småöar” som angränsar till varandra.

Tänk efter var bollpunkter och droppområden blir innan sprayning påbörjas.

 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-15 13:41