KLUBBENS TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER RfG, Bilaga I Del A 3 och 4. Uppdaterad 2015-05-31.
Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter används under några veckor eller månader för att reglera spelet. Det kan gälla arbete på banan, lägesförbättring, provisorisk tee, lövansamlingar, fairwaymattor eller förbud för golfbilar, tillfälliga parkeringsplatser och mycket annat.
Genom att använda nedanstående exempel som mall blir utformningen av tillfälliga regler och föreskrifter likformade på landets klubbar vilket gör det lättare för spelarna att snabbt ta till sig innehållet.
Genom att samla alla tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter i ett enda dokument blir det mycket lättare hålla reda på alla tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter. 
Genom att ha med datum från den tidpunkt när regel skall börja gälla blir det enklare att hålla reda på regler som blivit för gamla. 
Genom att utse en enda person som ansvarig, helst tävlingskommittens ordförande, intendenten eller greenkeepern för att reglerna hålls uppdaterade och är rätt formulerade hamnar inte denna funktion mellan "två stolar" och medlemmarna vet vem de skall kontakta för att snabbt kunna få en nödvändig regel införd eller borttagen. En mycket viktig uppgift för den ansvarige är införa, men också, ta bort regeln om lägesförbättring för att underlätta att golfspelet ska kunna bedrivas på ett så rättvist och trevligt sätt som möjligt. 

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER ... GOLFKLUBB 

Gäller från

28 mars

2015

Lägesförbättring
Om spelarens boll ligger på en finklippt del av spelfältet får spelaren, efter att ha markerat den, utan plikt lyfta, rengöra och placera den på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den låg, som inte är i ett hinder eller på en green.
Spelaren får bara placera sin boll en gång och när den placerats är den i spel enligt Regel 20-4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 20-3d. Om en spelare inte markerar bollens läge innan den lyfts får spelaren ett slag plikt.

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel ska ingen ytterligare plikt enligt denna regel ges.

Anmärkning: Enligt ”Handicapregler 2012-15" är ronder med lägesförbättring handicapgrundande.

 

Gäller från

1 april

2015

Skydd av unga träd
Om ett ungt träd eller buske, identifierat med orange band, eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas i enligt Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel. 
 

 

 

 

 

Plikt, om inte annat sägs i regeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 

 

Ansvarig: ... . Telefon ... . Mail: ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-06-29 14:41