Banmarkeringar spraylinjer innebörd. RfG, Definitioner Green, Hindrande föremål, Mark under arbete, Out of bounds, Sidovattenhinder och Vattenhinder; Regel 33-2a samt Decision 33-8/25 m.fl. Uppdaterad 2015-11-16.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Tävlingsledningen kan använda sprayfärg för att, tillfälligt eller permanent, definiera var gränser går för förhållanden på banan som regleras i någon regel.
 
A. Gränsen för banan, out of bounds, kan definieras av en vit spraylinje. Själva spraylinjen är out of bounds och gränsen sträcker sig lodrätt nedåt och uppåt. När både pinnar och linjer används för att visa out of bounds identifierar pinnarna out of bounds och linjerna (som dras bortom pinnarna) definierar gränsen för out of bounds. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom spraylinjen.
Tävlingskommittén kan, enligt Definitioner, Out of bounds Anm. 2, i en lokal regel förklara pinnar som identifierar out of bounds men inte definierar gränsen för out of bounds för hindrande föremål
För mer information om
out of bounds definierad med pinnar (vita/vit-svarta), en mur, ett staket eller på annat sätt - klicka för länk.

B. Gränsen för ett vattenhinder och sidovattenhinder kan definieras av en gul (vattenhinder) eller röd (sidovattenhinder) spraylinje. Linjen bör dras nedanför eventuella pinnar/plattor. Själva spraylinjen är i hindret och hindrets gräns sträcker sig lodrätt nedåt och uppåt. När både pinnar/plattor och linjer används för att visa vattenhinder identifierar pinnarna/plattorna hindret och linjerna definierar hindrets gränser. En boll är i vattenhindret/sidovattenhindret när den ligger i eller någon del av den vidrör hindretKlicka för bild.
Notera att om det varken finns pinnar/plattor eller spraylinjer går gränsen till hindret där den omgivande marken bryter av ner mot hindret.
Notera också att om en spraylinje för vatten-/sidovattenhinder eller mark under arbete hamnar under vatten- Klicka för bild - kan tävlingsledningen antingen tillämpa decision 25/2 (Vatten utanför översvämmat vattenhinders gräns är tillfälligt vatten) eller spraya en ny gräns för vattenhindret eller mark under arbete och införa följande tillfälliga lokala regel/tävlingsregel som placeras under huvudregel 26 eller 25: "Spraylinjen närmast spelfältetpå hål ... definierar gränsen för ... ."
 
C. Gränsen för mark under arbete (MUA)
kan definieras av en vit, sluten spraylinje. Själva spraylinjen är i mark under arbete och gränsen sträcker sig nedåt men inte uppåt. När både pinnar och linjer används för att visa mark under arbete, identifierar pinnarna mark under arbete och linjerna definierar gränsen för mark under arbete. En boll är i mark under arbete när den ligger i eller någon del av den vidrör mark under arbete.  
För mark under arbete vid belagd väg se Decision 33-8/25 - klicka för länk. 

Tävlingsledningen kan, enligt Definitioner, Mark under arbete, Anmärkning förbjuda spel från mark under arbete. Gränsen för ett sådant område kan definieras av en vit spraylinje och en eller flera blå-vita pinnar inne i området - klicka för länk.

D. Gränsen för vägar och andra oflyttbara hindrande föremål 
(se Definitioner, Hindrande föremål) kan, när de har otydliga avgränsningar, avslut, utvidgningar eller när andra oflyttbara hindrade föremål (t.ex. brunnslock, stensatta kanter, trädstockar mm) gränsar direkt till dessa, definieras av en vit, öppen spraylinje. Spraylinjen kan också definiera gränsen för flera hindrande föremål som tävlingsledningen förklarat vara ett enda hindrande föremål.
När mark under arbete gränsar till belagd väg, se Decision 33-8/25 - klicka för länk, innebär en spraylinje som innefattar mark under arbete att detta får samma status som vägen dvs är en del av det oflyttbara hindrande föremålet. Notera att om det finns tillfälligt vatten innanför spraylinjen kan spelaren välja att ta lättnad för detta enligt Decision 25-1b/11.5.
Själva spraylinjen är i det hindrande föremålet och gränsen sträcker sig lodrätt nedåt och uppåt. En boll är i det hindrande föremålet när den ligger i/på eller när någon del av den vidrör det hindrande föremålet.

E. Gränsen för en "fairway" kan, när tävlingsledningen infört lägesförbättring på en finklippt del av spelfältet (se definition i RfG. Regel 25-2), behöva definieras av en vit spraylinje. Själva spraylinjen är på "fairway" och gränsen för "fairway" sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt. En boll är på "fairway" när den ligger på "fairway" eller någon del av den vidrör "fairway".
Notera att den lokala regeln om lägesförbättring bör kompletteras med information om sprayningen. Klicka för länk. 

F. Gränsen för en green kan, när tävlingsledningen använder sig av en provisorisk green - klicka för länk - eller när gränsen för en ordinarie green är otydlig, definieras av en vit spraylinje. Själva spraylinjen är på green och gränsen sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt. En boll är på green när någon del av den vidrör green.

G. Gränsen för en bunker kan, när den är otydlig, definieras av en vit spraylinje och när det är nödvändigt med en kompletterande spraylinje för vattenhinder (gul eller röd). Själva spraylinjen är i bunkern och gränsen sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt. En boll är i bunkern när den ligger i bunkern eller någon del av den vidrör bunkern.

H. Gränsen för en droppzon
kan definieras av en vit spraylinje runt droppzonen och med bokstäverna DZ skrivna i zonen. Själva spraylinjen är i droppzonen och droppzonens gräns sträcker sig lodrätt nedåt men inte uppåt - klicka för länk.  
 
I. Spraylinjer som blir överflödiga till exempel när tävlingsledningen måste utvidga en för liten sprayning för mark under arbete eller ta bort en äldre sprayning som inte ska gälla längre eller där det finns flera parallella spraylinjer, kan X-as. 
 
Notera att det går att använda enstaka delar av formuleringarna nedan. 


Spraymarkeringar tillfälliga och permanenta

  

Spraymarkeringar tillfälliga och permanenta, innebörd

Regelhänvisning i ”Regler för Golfspel 2012-2015”.

Vit spraylinje längs med out of bounds definierar gränsen för out of bounds.

Regel 27

Gul spraylinje längs med ett vattenhinder definierar gränsen för vattenhindret.

Regel 26

Röd spraylinje längs med ett sidovattenhinder definierar gränsen för sidovattenhindret.

Regel 26

Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete (MUA).

Regel 25

Vit spraylinje runt om ett område med en eller flera blå-vita pinnar definierar gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 25 

Vit spraylinje längs med en väg eller andra oflyttbara hindrande föremål definierar gränsen för det hindrande föremålet. 

Regel 24-2

Vit spraylinje längs med "fairway" (finklippt del av spelfältet) definierar gränsen för "fairway".

Regel 25-2

Vit spraylinje längs med en green definierar gränsen för greenen.

Definition Green

Vit spraylinje längs med en bunker definierar gränsen för bunkern.

Regel 13-4

Vit spraylinje runt om en droppzon (DZ) definierar gränsen för droppzonen.

Bilaga 1 Del B 8

X-ad spraylinje gäller inte.

 

 

In English. Suggested wording.

 

Spray Line Markings Temporary and Permanent

  

Spray Line Markings Temporary and Permanent, Significance

Rules Reference in the Rules of Golf 2012-2015.

White spray line along out of bounds defines the margin of out of bounds.

Rule 27

Yellow spray line along a water hazard defines the margin of the water hazard.

Rule 26

Red spray line along a lateral water hazard defines the margin of the lateral water hazard.

Rule 26

White spray line which encircles an area defines the margin of ground under repair (GUR).

Rule 25

White spray line which encircles an area with one or several blue-white stakes defines the margin of ground under repair (GUR) play prohibited.  Rule 25 

White spray line along a road or other obstructions defines the margin of the obstruction.

Rule 24-2

White spray line along a green defines the margin of the green.

Def. Green

White spray line along a "fairway" defines the margin of the "fairway".

Rule 25-2

White spray line along a bunker defines the margin of the bunker.

Rule 13-4

White spray line which encircles a dropping zone (DZ) defines the margin of the dropping zone.

RoG Appendix 1 Part B 8

X-out spray line is not valid.

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-24 10:59