Hur bör hindrande föremål markeras? Uppdaterad 2015-01-20.

Hindrande föremåls gränser kan definieras med orangea plattor satta med 6 meters (8 normalstegs) lucka eller med orangea pinnar satta med 12 meters (16 normalstegs) lucka längs med eller runt området. Beroende på områdets form kan markeringarna behöva sättas tätare.
Markeringarna bör sättas så att spelare som tar lättnad för ett sådant område kan ta lättnad i ett spelbart läge. Ibland kan det behövas en eller flera droppzoner Klicka för länk.
Notera att gränsen för det hindrande föremålet definieras av spraylinjens ytterkant eller linjen mellan markeringarnas yttre punkter i markplanet.
Plattor är lämpliga att använda för att definiera gränsen för belagda vägar och stigar med eller utan slänter och avrinningsdiken eller med kanter av sten, betong eller träsleepers.
Pinnar används för att definiera gränserna för flera hindrande föremål som, i en lokal regel, förklarats vara ett enda oflyttbart hindrande föremål. Klicka för länk.
Spraylinjer bör bara användas för tillfällig markering av gräns och då behövs en lokal regel. 

Bilden visar en belagd väg med otydlig kant och dikesliknande slänt vars gräns definieras av orangea plattor.

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-20 13:12