Miljökänsligt område (MKO) definierat som mark under arbete (MUA) Uppdaterad 2015-08-12
När tävlingsledningen ska bestämma om ett miljökänsligt område skall vara mark under arbete, out of bounds eller vattenhinder ger Decision 33-8/41 vägledning. 
Ur Decision 33-8/41(a): "Ett litet område med ovanliga växter nära en green har förklarats som MKO. Tävlingsledningen kan definiera området som mark under arbete eller out of bounds, men det får inte definieras som vatten-/sidovattenhinder. Med hänsyn till att området ligger nära en green bör det inte definieras som out of bounds eftersom plikten, slag och distans, skulle bli onödigt sträng. Det skulle vara mer lämpligt att definiera området som mark under arbete."  
Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara mark under arbete måste spelaren ta lättnad, utan plikt, om han får störande inverkan av någonting, exempelvis en gren på ett träd, som växer inne i MKO (Se Definition; Mark under arbete).

När ett område, som av behörig myndighet förklarats vara miljökänsligt område, definierats av tävlingsledningen som mark under arbete i en lokal regel -
klicka för länk - markeras det med blå pinnar med en 5 cm bred grön topp. Pinnarna placeras med god marginal utanför MKO. Pinnarna bör stå tätt (8 normalsteg) och det bör vara fri siktlinje mellan närstående pinnar. Det räcker om pinnarna sticker upp cirka 50 centimeter. De bör vara flyttbara för att inte onödigtvis komplicera lättnadsproceduren. 
Det bör sättas upp skydd, minst en meter innanför out of boundsmarkeringen, för att hindra tillträde till området (exempelvis staket eller stängsel). Alternativt kan staketet definiera områdets gräns och då måste alla staketpinnar vara blåmarkerade med grön topp.
När det miljökänsliga området är förbjudet att beträda ska detta framgå av rubriken på den lokala regeln. I detta fall är det nödvändigt att också införa en ordningsföreskrift som anger påföljden för den som tar sig in i MKO -
klicka för länk. Den lokala regeln och en eventuell ordningsföreskrift bör anslås både vid tee och vid MKO. 

Notera att det är mycket lämpligt att samråda med naturvårdande myndigheter för att på bästa sätt inhägna MKO. Det är viktigt att området runt ett MKO sköts på ett sådant sätt att miljön för det skyddsvärda objektet inte påverkas. Exempelvis kan det vara lämpligt att bibehålla intakt ruff med buskar och träd runt MKO. Vattentillförseln till området får inte störas. Fjärilar och småfåglar måste kunna förflytta sig ut från MKO för att söka föda. Groddjur måste ostörda kunna nå lämpliga våtmarker - Klicka för länk till SGF

Notera slutligen att i vanliga fall ska ett område som definierats som mark under arbete bara vara kvar under en kortare tid, ett miljökänsligt område som definierats som mark under arbete skall däremot vara kvar så länge som området är klassat som miljökänsligt.
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-08-12 13:04