Hur bör out of bounds och interna out of bounds markeras? Uppdaterad 2015-10-13.
Markeringarna bör placeras så att en spelare lätt kan avgöra om en boll är på banan eller out of bounds. Avståndet mellan pinnarna bör därför inte vara mer än 12-13 meter (16 normalsteg). Gräset längs gränsen bör hållas nedklippt till låg semiruffhöjd och små träd och buskar bör tas bort så det går att se mellan de närmaste pinnarna i markplanet.  
Klicka för bild . Om det finns out of bounds i hög ruff där pinnarna står med mer än 12 meters lucka bör man överväga om den ska tas bort, om den ska flyttas eller om den ska klippas fram och pinnarna sättas på rekommenderat avstånd.

När out of boundsgränsen ska gå intill elstängsel, murar, skyddsnät eller taggtrådsstängsel (oflyttbar hindrande föremål) bör pinnarna sättas omedelbart bortom dessa.  
Notera att om man, i en lokal regel, anger att ett stakets eller ett stängsels stolpar definierar gränsen för out of bounds bör alla stolparna markeras med vit färg.
Om out of boundsgränsen ska gå längs parkeringar, planteringar, rabatter och vägar bör markeringarna sättas innanför dessa. 

När out of boundsgränsen ska gå bortom ett sidovatten- eller vattenhinder bör markeringarna följa hindrets  bortre "naturliga gräns".

Notera att gränsen för out of bounds kan definieras av en järnväg, en väg, ett staket, en stenmur eller ett dike. För detta krävs en lokal regel -  klicka för länk  

Out of bounds är ett område och därför är det extra viktigt att markera områdets avslutning på följande sätt:

A. När out of boundsgränsen följer ett hål från tee och förbi green inleds och avslutas raden av pinnar med en extra pinne satt en meter förbi sista ordinarie pinne. Out of bounds fortsatta riktning bestäms av linjen mellan de två sista ordinarie pinnarna.
Vid tee sätts de två pinnarna i höjd med bakre tees bakkant. Vid green måste out of bounds dras så långt förbi green att de sista två pinnarna står så långt bortom green att det inte är troligt att en boll kan vara bortom pinnarna. 


B. När out of bounds utgörs av ett mindre område är det viktigt att definiera alla delar av området som kan komma i spel. Detta görs genom att fortsätta med pinnarna längs gränsen där den viker av bort från hålet med två eller flera pinnar (som sätts på normalavstånd 16 steg) och sedan avsluta med en extra pinne satt en meter förbi sista ordinarie pinne. Out of bounds fortsatta riktning bestäms av linjen mellan de två sista ordinarie pinnarna vilka bör sättas så långt ut att det inte är troligt att en boll kan vara bortom pinnarna.

C. När en del av ett område eventuellt ska definieras som out of bounds medan en angränsande del av området har karaktären av vattenhinder bör 
hela området i första hand definieras som ett enda vattenhinder (under förutsättning av att största delen av hela området överensstämmer med definitionen av ett vattenhinder) och i andra hand definieras hela området som out of bounds
När tävlingsledningen finner att områdena inte går att föra samman markeras övergången mellan out of bounds och vattenhindret med en vit pinne tätt intill en gul eller röd pinne.
 Klicka för bild . Den fortsatta gemensamma gränsen mellan en sådan out of bounds och ett vattenhinder anges med parvisa pinnar (vit mot gul/röd). Dubbelpinnarna sätts med 12 meter (16 normalstegs) lucka  längs den gemensamma gränsen och avslutas med två parvisa pinnar med en halv meters lucka placerade i gränsens förlängning. Avslutet görs så långt bort att det inte är troligt att en boll kan vara bortom pinnarna. De parvisa pinnarna placeras med den vita pinnen mot out of bounds och den gul/röda, något kortare pinnen, mot vattenhindret.

Notera att endast om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är försvunnen i området markerat som vattenhinder får spelaren ta lättnad enligt vattenhinderregeln (Regel 26) annars är bollen förlorad

D. Intern out of bounds används för att spelarna ska spela hålet som banarkitekten avsett. En intern out of bounds kan också användas för att förhindra att spelarna väljer en ur säkerhetssynpunkt farlig spelväg .  

(i) Om en intern out of bounds bara ska gälla vid spel av ett hål men inte på det angränsande hålet används pinnar med den vita sidan vänd mot det hål där out of bounds gäller. Pinnarnas tre andra sidor målas svarta och är vända mot det hål där out of bounds inte gäller. Vid spel av det hål där out of bounds inte ska gälla är bollar som bli liggande bortom pinnarna ändå i spel. Pinnarna är vid spel på detta hål oflyttbara hindrande föremål enligt den lokala regeln -
klicka för länk 
.
Pinnarna sätts som i A.

(ii) Om en intern out of boundsmarkering ska gälla vid spel på två eller flera parallella hål där en boll från det ena hålet är out of bounds om det hamnar på det andra och tvärtom så använder man helt vita pinnar. Pinnarna sätts som i A.

Du är här:
Senast ändrad
2015-10-13 11:12