Miljökänsligt område (MKO) definierat som vatten-/sidovattenhinder Uppdaterat 2014-01-26 
När tävlingsledningen ska bestämma om ett miljökänsligt område ska vara mark under arbete, out of bounds eller vattenhinder ger Decision 33-8/41 vägledning.
Ur Decision 33-8/41(c): "Ett stort område med sankmark längs sidan av ett hål har förklarats som ett MKO. Tävlingsledningen kan definiera området som mark under arbete men det är lämpligare att definiera området som ett sidovattenhinder".
Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara vatten-/sidovattenhinder måste spelaren ta lättnad, utan plikt, om han får störande inverkan av någonting i det miljökänsliga området.

När ett område, som av behörig myndighet förklarats vara miljökänsligt område, definierats av tävlingsledningen som vatten-/sidovattenhinder i en lokal regel - 
klicka för länk  - markeras det med gula/röda pinnar med grön topp. Pinnarna placeras med god marginal utanför MKO. Pinnarna, gula/röda med en 5 centimeter bred grön topp. Pinnarna bör stå med 12 normalstegs lucka och det ska vara fri siktlinje mellan närstående pinnar. De bör sticka upp cirka 50 centimeter och vara väl förankrade. Det bör sättas upp skydd bortom markeringarna för att hindra tillträde till området (exempelvis staket eller stängsel). Alternativt kan staketet definiera området och då skall alla staketpinnar markeras gula/röda med grön topp.

När det miljökänsliga området är förbjudet att beträda ska detta framgå av rubriken på den lokala regeln. I detta fall är det nödvändigt att också införa en ordningsföreskrift som anger påföljden för den som tar sig in i MKO -
klicka för länk. Den lokala regeln och en eventuell ordningsföreskrift bör anslås både vid tee och vid MKO. 

Notera att det är mycket lämpligt att samråda med naturvårdande myndigheter för att på bästa sätt inhägna MKO. Det är viktigt att området runt ett MKO sköts på ett sådant sätt att miljön för det skyddsvärda objektet inte påverkas. Exempelvis kan det vara lämpligt att bibehålla intakt ruff med buskar och träd runt MKO. Vattentillförseln till området får inte störas. Fjärilar och småfåglar måste kunna förflytta sig ut från MKO för att söka föda. Groddjur måste ostörda kunna nå lämpliga våtmarker - Klicka för länk till SGF

Mer information finns i Lokala Regler; avsnittet Miljökänsligt område.
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-26 13:42