INLEDNING TILL INFOBANKEN Uppdaterad 2016-01-02.
Ur Regler för Golfspel (RfG), Regel 33-1: "Tävlingsledningen måste fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen. Tävlingsledningen har inte rätt att åsidosätta en regel i Regler för Golfspel.
Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel att en kombination av de båda spelformerna inte är genomförbar och inte heller tillåten. Resultatet av en match som spelats under sådana omständigheter är ogiltigt och i slagspelstävlingen är tävlarna diskvalificerade".
Ur RfG Regel, 33-8a:
"Tävlingsledningen eller den kommitté som ansvarar för regelfrågor får utfärda lokala regler för lokala onormala förhållanden om de överensstämmer med de riktlinjer som anges i RfG Bilaga I".
Ur Spel- och Tävlingshandboken (S.o.T), Definitioner, Tävlingsbestämmelse: "...  avser begreppet  "Tävlingsbestämmelse (Condition of Competition)" enligt Regel 33-1 dels "Villkor för Tävling" och dels "Tävlingsregler"."  

En golfklubb och/eller tävlingsarrangör kan i samband med vanligt golfspel, tävling, tävlingsliknande spel eller uppvisning behöva formulera och anslå lokala regler för lokala onormala förhållanden på banan och även för sådant som är av mer administrativ karaktär. Sådana föreskrifter eller regler skall följa riktlinjerna i RfG, Bilaga I.

Svenska golfförbundet (SGF) har fattat beslut om att alla GK, anslutna till SGF, bör använda förslagen till utformning av lokala regler, tävlingsregler, villkor för tävling och ordningsföreskrifter som de uttrycks InfoBanken. 

Klubbarna kan också med fördel använda sig av de exempel och mallar för utformning av klubbens olika regelverk som finns föreslagna - klicka för länk.


Lokala förhållanden regleras av SGF fastställda Policybeslut och av Lokala Regler, Tävlingsregler, Villkor för Tävling och Ordningsföreskrifter utfärdade av Svenska Golfförbundet (SGF), ett visst golfdistrikt (GDF), en tävlingsarrangör såsom en tävlingsledning (TL) eller en golfklubb (GK).
En GKs lokala regler årligen ska granskas och vid behov revideras av behörigt GDF.

Om en tävling har bestämmelser som inte överensstämmer med gällande rekommendationer måste dessa avvikelser tydligt anges i tävlingsbestämmelserna.

Använder GK eller TL en föreskrift eller regel, som inte överensstämmer med golfreglerna, som de kommer till uttryck i nedanstående aktuella handböcker och skrifter, kommer SGF inte att behandla frågor som berör denna lokala föreskrift eller regel.

Aktuella handböcker och skrifter som ligger till grund för innehållet i InfoBanken är följande:
a. R&A:s Rules of Golf Effective January 2016 
b. R&A:s Decisions on the Rules of Golf 2016-2017 
c. R&A:s Rules of Amateur Status
d. R&A:s Guidance on Running A Competition (GoRaC) 2012
e. SGF:s Regler för Golfspel (RfG) gällande från januari 2016 
f. SGF:s Spel och Tävlingshandbok (S.o.T)  
g. SGF:s Amatörregler
h. SGF:s Tävlingsledarmanualer 2016 
i. SGF:s InfoBank på /
j. CT:s, ET:s och LET:s Tävlingsregler 2016
k. EGA:s Handicapregler gällande från 2016 
l. SGF, GDF eller TL kan ge en tävling speciella tävlingsregler.
m. Riksidrottsförbundets (RF) och SGF:s gemensamt antagna, övergripande policybeslut om hur idrotten golf skall utövas. Dessa policybeslut ska gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut finns på http://rf.se/ 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-04 12:56