Fel green med droppzon. GoRaC 3.9; RfG, Definitioner, Fel green och Regel 25-3 och Bilaga I Del A 6 samt Decision 25-3/1. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT 
Tävlingsledningen kan använda en eller flera droppzoner när en spelare, vars boll ligger på fel green, av säkerhetsskäl (till exempel när en boll ligger på fel sida av en dubbelgreen) eller för att skydda något område på banan (exempelvis en foregreen) måste ta lättnad enligt Regel 25-3b.

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Förslag till formulering. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Denna regel ska alltid stå under egen rubrik.


Fel green med droppzon/droppzoner
Om en boll ligger på fel green vid spel av hål … måste spelaren, utan plikt, (i) ta lättnad enligt Regel 25-3b eller (ii) som ett ytterligare alternativ droppa bollen, utan plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även om droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. This Rule shall always stand under its own headline.

Wrong Putting Green with Dropping Zone/Zones
If a ball lies on a wrong putting green during play of hole ... , the player must, without penalty, (i) proceed under Rule 25-3 or (ii) as an additional option drop the ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even though the dropping zone may be nearer the hole than where the ball originally lay. 
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part B 8 Note. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 13:18