Mark under arbete; Spel förbjudet; med droppzon. RfG Definitioner, Mark under arbete och Bilaga I Del A 2a och 6. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Gränsen för ett område som förklarats vara mark under arbete varifrån spel är förbjudet kan definieras med blå-vita pinnar eller en vit spraylinje runt om området med en/flera blå-vita pinnar inne i området. - klicka för länk.
Eftersom en spelare måste ta lättnad för ett sådant MUA är det viktigt att markeringarna runt området görs så att närmaste punkt för lättnad blir i spelbart läge. Om detta inte är möjligt bör en eller flera droppzoner införas.
Notera att om en boll ligger i eller berör ett 
vattenhinder som gränsar till MUA varifrån spel är förbjudet har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt, enligt Regel 25-1b Anm. 1 och Decision 26/1.5, för störande inverkan av detta MUA. Eftersom det är förbjudet att spela från detta MUA, får spelaren inte ta sin stans MUA och det får inte heller inverka på området för hans avsedda sving och därför måste spelaren ta lättnad, med plikt, enligt Regel 26-1. En spelare som fortsätter enligt Regel 26-1 får droppa en boll i MUA och sedan, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 25-1b. 
Miljökänsligt område förklarat som
mark under arbete - klicka för länk 
För mer information om droppzoner - klicka för länk.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.  Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort.

Mark under arbete (MUA); Spel förbjudet; med droppzon/droppzoner 
Området på hål ... vars gräns definieras av ... ämark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. 
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. This Rule shall always stand under its own title. The penalty may be removed when the Rule is placed under a specific headline. The two finishing, red-coloured sentences may be removed
 

Ground Under Repair (GUR); Play Prohibited; with Dropping
Zone/Zones
The area on hole ... which limit is defined by ... is ground under repair from which play is prohibited. If a ball lies in the area or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing the player must take relief under Rule 25-1 or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and redropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 10:49