Mark under arbete med droppzon RfG Definitioner, Mark under arbete; Regel 25-1; Regel 33-2(iii); Bilaga 1 Del A 6. Tävlingsregel; Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När tävlingsledningen förklarar ett område som mark under arbete och definierar dess gränser, antingen med blå pinnar eller en vit sluten spraylinje, behövs oftast ingen lokal regel. Ibland är det emellertid nästan omöjligt, för en spelare som väljer att ta lättnad enligt Regel 25-1, att slå ett slag från närmaste punkt för lättnad. Om så är fallet kan tävlingsledningen införa en eller flera droppzoner.
För mer information se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Förslag till formulering. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Denna regel ska alltid stå under egen rubrik. Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik
.

Mark under arbete med droppzon/droppzoner 
Området på hål ... vars gräns definieras av ... ämark under arbete (MUA). Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. 
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. This rule shall always stand under its own title. The penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Ground Under Repair (GUR) with Dropping
Zone/Zones
The area on hole ... which limit is defined by ... is ground under repair. If a ball lies in the area or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing the player may take relief under Rule 25-1 or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note. 
Penalty: Matchplay - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 13:19