Mark under arbete som omfattar både del av spelfältet och greenen med droppzon. RfG, Definitioner, Green, Mark under arbete, Spelfältet samt Regel 25-1b (i) och (iv) samt Bilaga I A 6; RK Protokoll 2015:2. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-11-29.

FÖRDJUPNINGSTEXT När ett mark under arbete (mua) på foregreen eller mycket nära green också när ända in på greenen gäller Regel 25-1b(i) om bollen ligger på spelfältet och Regel 25-1b(iv) om bollen ligger på green. Eftersom detta kan leda till misstag är det lämpligt att förklara ett sådant mua som en del av spelfältet. När gränsen för ett sådant mua definieras med en vit, sluten linje är både mua och hela linjen är utanför green
Notera att det ibland är nästan omöjligt, för en spelare som väljer att ta lättnad enligt Regel 25-1, att slå ett slag från närmaste punkt för lättnad. I så fall kan tävlingsledningen införa en eller flera droppzoner där spelaren som ett ytterligare alternativ, utan plikt, får droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. 

För mer information se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - klicka för länk och dess "Riktlinjer för spraymarkeringar" - klicka för länk

Förslag till formulering. Den rödmarkerade rubriken och plikten kan tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. 

Mark under arbete som omfattar både del av spelfältet och greenen med droppzon. 
Området invid green på hål ... vars gräns definieras av en vit, sluten linje är mark under arbete (MUA) och del av spelfältet. Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren antigen spela bollen som den ligger eller ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i) eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
 Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.


In English. Suggested wording. The red-coloured title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Ground under Repair Which Includes Both Part of Through the Green and the Putting Green with Dropping Zone
The area at the putting green on hole ... which limit is defined by white, continuous line is ground under repair (GUR) and part of through the green. If a players ball lies in or touches the GUR, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may either play the ball as it lies or take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i) or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 14:02