Oflyttbart hindrande föremål med droppzon. GoRaC 3.9; RfG Definitioner Hindrande föremål, Regel 24-2 och 24-3 samt Bilaga I Del A 6; Decision 33-8/19. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT 
En spelare får enligt Regel 24-2 ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan för ett oflyttbart hindrande föremål (till exempel vägar och stigars eller parkeringsplatsers belagda ytor och sidor, byggnader såsom lador, kiosker, klubbhus eller garage, husrester eller fornlämningar, el-/telefonstolpar med stag eller vajrar). Om gränsen för ett oflyttbart hindrande föremåls utsträckning behöver definieras används orangea pinnar/plattor eller, tillfälligt, en öppen, vit spraylinje - klicka för länk
En spelare som tar lättnad enligt regel 24-2 eller 24-3 måste droppa en boll inom en klubblängd från närmaste punkten för lättnad. Om tävlingsledningen finner att denna punkt kan vara i ett ospelbart läge kan tävlingsledningen införa en eller flera droppzoner där spelaren får eller måste ta lättnad. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Notera att decision 33-8/19 säger att det inte är lämpligt att införa droppzoner på fairwaysidan av en belagd stig bara för att det är tjock ruff eller en skarp sluttning på den andra sidan. 

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
Se också huvudavsnitten "Course set up" och "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. Rödmarkerad
 plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort.

Oflyttbart hindrande föremål (OHF) med droppzon/droppzoner 
Om en boll ligger
i/på ... , som är ett oflyttbart hindrande föremålet (OHF), på hål ... och vars gräns definieras av ... eller om detta OHF påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i detta OHF får spelaren, utan plikt, antingen fortsätta enligt Regel 24-2 eller 24-3 eller droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg eller, om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i OHF, den punkt där bollen sist skar gränsen till OHF. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This rule shall always stand under its own title. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. The penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Immovable Obstruction (IO) with Dropping Zone/Zones
If a ball is in/on ... , which is an immovable obstruction (IO), on hole ... and whose margin is defined by ...  or if this IO interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this IO the player may, without penalty, either proceed under Rule 24-2 or 24-3 or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay or, if it is known or virtually certain that a boll that has not been found is in the IO, the spot where the ball last crossed the outermost limits of the IO. 
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 14:06