Omkullfallet träd (MUA) med droppzon. RfG Decision 25/9.5(1-4); Bilaga I Del A 4b och 6. Tillfällig lokal regel. Uppdaterat 2015-11-29.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 25/9.5(1-4): "Under pågående rond faller ett träd omkull på fairway och kan inte enkelt avlägsnas. Tävlingskommittén kan (1) fordra att spelet fortsätter och inte ge någon ytterligare lättnad, (2) avbryta spelet och ta bort trädet, (3) förklara trädet och området som täcks av trädet för mark under arbete (Regel 25-1) och kan som ett ytterligare alternativ införa en eller flera droppzoner eller (4) enligt Regel 1-4, "Fall som inte täcks av reglerna", införa lättnad för det fallna trädet enligt den lokala regeln för "Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål" i RfG Bilaga 1 Del A 4b (klicka för länk)."
Av säkerhetsskäl kan tävlingsledningen förbjuda spel från området.
Notera att om trädet inte sitter fast vid roten får spelaren bryta en enskild gren för att kunna spela sin boll (se Decision 23-1/4).

För mer information om droppzoner - klicka för länk
.

Förslag till formulering. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Denna regel ska alltid stå under egen rubrik.

Omkullfallet träd (MUA); Spel förbjudet; med droppzon/zoner
Om en boll är i det omkullfallna trädet eller ligger i eller berör området som täcks av trädet på hål ... som är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet och vars gräns definieras med ... eller om detta MUA påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i detta MUA får/måste spelaren, utan plikt, antingen fortsätta enligt Regel 25-1b eller c, eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg eller, om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i MUA, den punkt där bollen sist skar gränsen till MUA.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. This Rule shall always stand under its own title. For safety reasons the Committee may prohibit play from the area. 

Fallen Tree (GUR); Play Prohibited; with Dropping Zone/Zones
If a ball is in the fallen tree or lies in or touches the area covered by the tree on hole ... which is ground under repair (GUR) play prohibited and whose margin is defined by ... or if this GUR interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this GUR the player may/must, without penalty, either proceed under Rule 25-1b or c, or as an additional option, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay or, if it is known or virtually certain that a boll that has not been found is in the GUR, the spot where the ball last crossed the outermost limits of the GUR.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:35