Ospelbar boll med droppzon. Rfg Regel 28; Bilaga I Del A 6. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterat 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT:När tävlingsledningen bedömer att området där bollen ska droppas inte är spelbart eller när det, exempelvis av säkerhetsskäl, är olämpligt att spelaren går tillbaka till platsen där föregående slag slogs eller när det finns murar, skyddsnät eller stängsel eller fasta föremål som förklarats vara en organisk del av banan utformade så att de omsluter en green kan en eller flera droppzoner användas. En spelare som tar lättnad enligt Regel 28 kan då, som ytterligare ett alternativ, droppa en boll i droppzonen. 
Notera: När tävlingsledningen använder denna lokala regel måste området från vilket det är tillåtet att droppa i en droppzon vara tydligt avgränsat (exempelvis med stängsel eller belagda vägar) eller måste föremålet för vilket spelaren tar lättnad enligt Regel 28 beskrivas som till exempel "
elstängslet/stenmuren/out of boundsstaket/skyddsnätet vid ... på hål ...".

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Förslag till formulering. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Denna regel ska alltid stå under egen rubrik.


Ospelbar boll med droppzon
Om en boll ligger i eller vidrör området på hål … vars gräns definieras med .../ligger nära ... på hål ... och spelaren förklarar sin boll ospelbar får/måste spelaren fortsätta enligt Regel 28 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English: Suggested wording. The two finishing, red-coloured sentences may be removed.  This rule shall always stand under its own title.    

Unplayable Ball with Dropping Zone
If a ball lies in or touches the area on hole ... which margin is defined by .../lies near ... on hole ... and the player deems his ball unplayable, the player may/mus either proceed under Rule 28 or as an additional option drop a ball in the dropping zone/the dropping zone nearest to where the ball originally lay even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball originally lay.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole.  Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 14:07