Fel green med placeringsmatta RfG, Definitioner, Fel green; Svenska Golf Förbundets Regelkommittes protokoll 2/2012 § 4B. Lokal regel eller tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT, Ur RfG; Definitioner, 
Fel green: "Med ”fel green” avses varje green utom greenen på det hål som spelas. Om inte annat bestämts av tävlingsledningen innefattar fel green varje övningsgreen för puttning eller närspel på banan."

I undantagsfall, exempelvis av säkerhetsskäl eller för att skydda en foregreen, kan tävlingsledningen använda en placeringsmatta där en spelare får eller måste ta lättnad för en boll på fel green. Tävlingsledningen kan placera en  drivingrangematta eller en teematta på en lämplig ram på ett jämt underlag och tillåta en spelare som tar lättnad enligt Regel 25-3 att som ett ytterligare alternativ placera, inte pegga, en boll på mattan enligt förfarandet i Regel 20-3. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Notera: Det rekommenderas att denna lokala regel bara används i undantagsfall. 

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. 
 
Fel green med placeringsmatta - Regel 25-3 
Om en boll ligger på fel green vid spel av hål ... måste spelaren, utan plikt, (i) fortsätta enligt Regel 25-3b, eller (ii) som ett ytterligare alternativ placera bollen på placeringsmattan.
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller.
Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag
  
In English. Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline.
 
Wrong Putting Green with Placing Mat - Rule 25-3 
If a ball lies on a wrong putting green during play of hole ... the player must, without penalty, (i) proceed under Rule 25-3b or (ii) as an additional option place the ball on the placing mat 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot where it is placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 10:36