Oflyttbart hindrande föremål med placeringsmatta RfG, Definitioner Hindrande föremål och Regel 24; RK:s protokoll 2/2012 § 4B. Lokal regel eller tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur RK:s protokoll:
 I undantagsfall kan tävlingsledningen använda placeringsmattor där en spelare får ta lättnad för ett oflyttbart hindrande föremål till exempel för en belagd väg där det ibland kan vara nästan omöjligt att skapa en lämplig droppzon på grund av extremt onormala markförhållanden eller mycket bergig mark. Tävlingsledningen kan då sätta en drivingrangematta eller en teematta på en lämplig ram på ett jämt underlag och tillåta en spelare som tar lättnad enligt regel 25-1 att som ett ytterligare alternativ få placera en boll på mattan enligt förfarandet i Regel 20-3. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Notera: Det rekommenderas att denna lokala regel bara används i undantagsfall. 

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin rubrik och plikten kan tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik
 
Oflyttbart hindrande föremål med placeringsmatta - Regel 24 
Om en boll ligger i eller på ... , som är ett oflyttbart hindrande föremål (OHF), på hål ... och vars gräns definieras av ... eller om detta OHF påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i detta OHF får spelaren, utan plikt: (i) fortsätta enligt Regel 24-2 eller 24-3, eller (ii) som ett ytterligare alternativ placera en boll på placeringsmattan.
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. 
Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag
  
In English. Suggested wording. This rule shall stans under its own title and the penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.
 
Immovable Obstruction with Placing Mat - Rule 24-2
If a ball lies in or on ... , which is an immovable obstruction (IM), on hole ... and whose margin is defined by ... or if this IM interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this IM the player may, without penalty: (i) proceed under Rule 24-2 or 24-3, or (ii) as an additional option place a ball on the placing mat 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot where it is placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 10:38