Onormala markförhållanden med placeringsmatta RfG, Definitioner, Onormala markförhållanden och Mark under arbete, Regel 25-1; RK:s protokoll 2/2012 § 4B. Lokal regel eller tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT
I undantagsfall kan tävlingsledningen använda placeringsmattor där en spelare kan ta lättnad för områden med onormala markförhållanden exempelvis nysådda eller nytorvade områden eller områden längs ett renoverat dike där det kan vara nästan omöjligt att skapa en lämplig droppzon på grund av täta buskage eller mycket bergig mark. I så fall kan tävlingsledningen sätta en drivingrangematta eller en teematta på en lämplig ram på ett jämt underlag och tillåta en spelare som tar lättnad enligt regel 25-1 att som ett ytterligare alternativ få placera en boll på mattan enligt förfarandet i Regel 20-3. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Notera: Det rekommenderas att denna lokala regel bara används i undantagsfall. 

För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 

Förslag till formulering. Denna regel ska stå under sin egen rubrik. Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik
 
Onormala markförhållanden med placeringsmatta
Om en boll ligger i eller berör det onormala markförhållandet (OM) ... på hål ... vars gräns definieras av ...  eller när detta inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i detta OM får spelaren, utan plikt: (i) fortsätta enligt Regel 25-1b eller 25-1c, eller (ii) som ett ytterligare alternativ placera en boll på placeringsmattan.
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller.
Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.
  
In English. Suggested wording. This Rule shall stand under its own title. The redmarked penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.
 
Abnormal Ground Conditions with Placing Mat
If a ball lies in or touches the abnormal ground condition (AGC) ... on hole ... whose margin is defined by ... or when it interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this AGC the player may, without penalty: (i) proceed under Rule 25-1b or c, (ii) or as an additional option place a ball on the placing mat 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot where it is placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 10:25