Ospelbar boll med placeringsmatta RfG Regel 28; Svenska Golf Förbundets Regelkommitte protokoll 2/2012 § 4B. Lokal regel/ tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ibland kan en spelare som väljer att förklara sin boll ospelbar enligt regel 28 b eller c inte droppa inom två klubblängder eller droppa en boll bakom den punkt där bollen låg och då hålla den punkt där bollen låg direkt mellan hålet och den punkt där bollen droppas – dvs. på ”flagglinjen” – utan någon gräns för hur långt bakom denna punkt bollen får droppas, därför att bollen ligger i ett större, helt ospelbart område. Spelaren har då bara möjlighet att, enligt Regel 28 a, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades.  
I undantagsfall, när tävlingsledningen bedömer att området där bollen ska droppas inte är spelbart och det (exempelvis av säkerhetsskäl) är olämpligt att spelaren går tillbaka till platsen där föregående slag slogs, kan en eller flera droppzoner användas. En spelare som tar lättnad enligt Regel 28 kan då som ytterligare ett alternativ, med ett slags plikt, droppa en boll i droppzonen - klicka för länk. 
I absoluta undantagsfall, när det är omöjligt att skapa en droppzon på grund av täta buskage eller mycket bergig mark, kan tävlingsledningen placera en drivingrangematta eller en teematta på en lämplig ram på ett jämt underlag och tillåta en spelare som förklarar sin boll ospelbar enligt Regel 28 att som ett ytterligare alternativ placera en boll på mattan enligt förfarandet i Regel 20-3. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Notera: När tävlingsledningen använder denna lokala regel måste området från vilket det är tillåtet att droppa i en droppruta vara tydligt avgränsat (exempelvis med stängsel eller belagda vägar). 

Förslag till formulering. Denna regel ska stå under sin egen rubrik. Rödmarkerad plikt kan tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik
 
Ospelbar boll med placeringsmatta
Om en boll ligger i eller vidrör området på hål ... vars gräns definieras med ... och spelaren förklarar sin boll ospelbar måste han: (i) fortsätta enligt Regel 28, eller (ii) som ett ytterligare alternativ, med ett slags plikt, placera en boll på placeringsmattan. 
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller.
Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag
  
In English. This Rule shall stand under its own title. The redmarked penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.
 
Ball Unplayable with Placing Mat
If a ball lies in or touches the area on hole ... whose margin is defined by ... and the player declares his ball unplayable he must: (i) proceed under Rule 28, or (ii) or as an additional option, with one stroke penalty, place a ball on the placing mat 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot where it is placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 10:19