Sidovattenhinder/vattenhinder med placeringsmatta RfG Definitioner, Vattenhinder och Regel 26; Svenska Golf Förbundets Regelkommittés protokoll 2/2012 § 4B. Lokal regel eller tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT:
I undantagsfall kan tävlingsledningen införa placeringsmattor där en spelare får ta lättnad för sidoattenhinder/vattenhinder när det är nästan omöjligt att ta lättnad enligt Regel 26 och det på grund av täta buskage, branta sluttningar eller oländig, bergig mark är omöjligt att göra en droppzon - klicka för länk. Tävlingsledningen kan då placera en drivingrangematta eller en teematta på en lämplig ram på ett jämt underlag och tillåta en spelare som tar lättnad enligt Regel 26, som ett ytterligare alternativ, att placera en boll på mattan enligt förfarandet i Regel 20-3. En boll som lyfts enligt denna regel får rengöras.
Notera: Det rekommenderas att denna lokala regel bar används i undantagsfall. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik
 
Sidovattenhinder/vattenhinder med placeringsmatta
Om en boll är i sidovattenhindret/vattenhindret vid ... på hål ... eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i detta sidovattenhinder/vattenhinder får spelaren: (i) fortsätta enligt Regel 26 eller (ii) som ett ytterligare alternativ, med ett slags plikt, placera en boll på placeringsmattan.
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller.
Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag
  
In English. Suggested wording. This Rule shall stand under its own title. The redmarked penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.
 
Lateral Water Hazard/water hazard with Placing Mat
If a ball is in the lateral water hazard/ water hazard at ... on hole ... or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in this lateral water hazard/water hazard the player may: (i) proceed under Rule 26 (ii) or as an additional option, with one stroke penalty, place a ball on the placing mat 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot where it is placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and it subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 14:35