Sidovattenhinder med angränsande bunker med droppzon. RfG, Bilaga I Del A 6; Decision 33-8/37,5. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterat 2015-11-29.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/37,5:"Ett hinder bör alltid markeras längs sin naturliga gräns (dvs. där marken bryter av ner mot hindret) - se Decision 33-2a/4. När en bunker ligger nära gränsen för ett sidovattenhinder kan en spelare som tar lättnad enligt Regel 26-1c(i) bli tvungen att droppa en boll i bunkern.
Om tävlingsledningen inte vill kräva att en spelare ska droppa en boll i bunkern när spelaren tar lättnad enligt regeln för sidovattenhinder kan tävlingsledningen införa en droppzon eller en serie droppzoner på fairwaysidan av bunkern och införa en lokal regel som säger  att en spelare vars boll är i sidovattenhindret (efter att ha skurit gränsen för hindret mellan fastställda punkter) får droppa en boll, med ett slags plikt, i den närmaste droppzonen som inte är närmare hålet."
Tävlingsledningen bör ange de punkter på hindret mellan vilka en boll måste ha skurit för att spelaren ska få ta lättnad enligt den lokala regeln, exempelvis kan denna del av hindret markeras med röda pinnar med svart topp - klicka för Bild.
För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 
Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Sidovattenhinder med angränsande bunker med droppzon/droppzoner
Om en boll ligger i eller vidrör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret med angränsande bunker på hål ... och senast skar gränsen för sidovattenhindret där detta definieras med ... får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon som inte är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret. 
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English: Suggested wording. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. This Rule shall always stand under its own title. The redlined penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a common headline.

Lateral Water Hazard Adjacent to Bunker with Dropping Zone/Dropping Zones
If a ball lies in or touches or it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the lateral water hazard adjacent to a bunker on hole ... and last crossed the margin of the lateral water hazard where it is defined by ... the player may proceed under Rule 26, or as an additional option, under penalty of one stroke, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone which is not nearer the hole than where the ball last crossed the margin of the lateral water hazard.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:05