Sidovattenhinder/vattenhinder med droppzon. GoRaC 3.9; RfG Regel 26; Bilaga I Del A 6. Lokal regel. Uppdaterad 2015-11-29.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur RfG Bilaga I Del A 6: "Tävlingsledningen får inrätta droppzoner där bollar får eller måste droppas när tävlingsledningen anser att det inte är möjligt eller praktiskt att fortsätta exakt i enlighet med Regel 26. Allmännt sett bör sådana droppzoner inrättas som ett extra lättnadsalternativ utöver de som ges i Regel 26, i stället för att vara tvingande." Klicka för bild. 
För mer information om droppzoner - klicka för länk

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Sidovattenhinder/vattenhinder med droppzon
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret hål ... får/måste spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own title. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. The penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Lateral Water Hazard/Water Hazard with Dropping Zone
If a ball lies in or touches or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the water hazard/lateral water hazard on hole ... the player may/must proceed under Rule 26, or as an additional option, drop a ball, under penalty of one stroke, in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball last crossed the margin of the water hazard/lateral water hazard.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:11