Sidovattenhinder vid green med droppzon. RfG, Bilaga I Del A 6; Decision 33-2a/9. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterat 2015-11-29.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-2a/9: "Om någon del av ett sidovattenhinder vid en green är utformad så att det är kan vara  omöjligt att droppa inom två klubblängder från där bollen senast skar hindrets gräns, utan att då droppa närmre hålet kan den delen av hindret markeras på ett tydligt sätt (t.ex. med röda pinnar med svart topp - klicka för Bild). Om en boll senast skar hindrets gräns i det markerade området får spelaren, med ett slags plikt, droppa en boll i en droppzon. Behövs flera droppzoner får spelaren droppa i närmaste droppzon även om denna ligger närmre hål än bollens sista skärningspunkt med hindret."
För mer information om droppzoner - klicka för länk.
 
Förslag till formulering. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Denna lokala regel ska alltid stå under sin egen rubrik. Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Sidovattenhinder vid green med droppzon
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i sidovattenhindret vid green på hål ... och senast skar gränsen för hindret där denna definieras med ... får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen/närmaste droppzon även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till sidovattenhindret. 
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English: Suggested wording. The two finishing, red-coloured sentences may be removed. This rule shall always stand under its own title. The penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a common headline.

Lateral Water Hazard Adjacent to Putting Green with Dropping Zone
If a ball lies in or touches or it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the lateral water hazard adjacent to the putting green on hole ... and last crossed the margin of the lateral water hazard where it is defined by ... the player may proceed under Rule 26, or as an additional option, under penalty of one stroke, drop a ball in the dropping zone/the nearest dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than where the ball last crossed the outermost limits of the lateral water hazard.
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:02