Skyddsnät med droppzon för spellinjen. RfG Bilaga I Del A 6; Decision 33-8/18. Lokal regel. Uppdaterad 2015-11-29.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-8/18: "Om ett nät (stängsel, plank eller staket) satts upp på banan för att skydda spelare på en tee från slag som går snett på ett annat hål och nätet är nära spellinjen på det andra hålet, kan man införa en lokal regel som tillåter en spelare vars boll ligger i ett läge där nätet ger störande inverkan på hans spellinje att, utan plikt, få droppa bollen i en droppzon (som inte får vara närmare hålet)." 

Notera att när man sätter upp vildsvinsstängsel, elstängsel ellerr skyddsnät bör kontakt tas med distriktets regelkommitte så att dessa kan placeras med så liten inverkan på spelet som möjligt.

Notera undantagen (a), (b) och (c) nedan vilka begränsar spelarens rätt till lättnad.

För mer information om droppzoner - klicka för länk.

Förslag till formulering. De rödfärgade meningarna kan tas bort.  Denna regel ska alltid stå under egen rubrik.

Skyddsnät med droppzon för spellinjen
Om skyddsnätet på hål ... ger störande inverkan på spelarens spellinje får spelaren, utan plikt, droppa bollen i droppzonen.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning. 
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett nätet gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av nätet bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning eller (c) om det är uppenbart orimligt att spelaren skall kunna slå bollen tillräckligt långt mot hålet för att nå fram till skyddsnätet.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 
 
In English: Suggested wording. The two red-coloured sentences may be removed. This Rule shall always stand under its own headline.

Protective Fence with Dropping Zone providing Line-of-Sight Relief
If the protective fence on hole ... intervenes on the players line of play the player may, without penalty, drop the ball in the dropping zone. 
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 Part A 6 Note. 
Exceptions: A player may not take relief under this Rule if (a) interference by anything other than the protective fence makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by the fence would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play or (c)  it is clearly unreasonable to expect the player to be able to strike the ball far enough towards the hole to reach the protective fence.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:20