Uddegreen  eller ögreen med droppzon. RfG Regel 26; Bilaga I Del A 6; Decision 33-2a/10. Lokal regel. Uppdaterad 2015-11-29.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-2a/10: "När en green som ligger på en ö (ett smalt näs eller en udde) och tävlingsledningen definierat vattnet mellan tee och ön som vattenhinder och vattnet på öns sidor som sidovattenhinder kan vattnet bakom ön också definieras som sidovattenhinder
Alternativt kan tävlingsledningen överväga att definiera hela sjön som ett vattenhinder, göra en droppzon och införa en lokal regel som ger spelaren, vars boll är i vattenhindret, ett ytterligare alternativ att droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen." Klicka för bild
För mer information om droppzoner - klicka för länk

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.  De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Uddegreen/ögreen med droppzon
Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret vid greenen hål ... får spelaren fortsätta enligt Regel 26-1 eller som ett ytterligare alternativ, med ett slags plikt droppa en boll i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen senast skar vattenhindrets/sidovattenhindrets gräns.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 A 6 Anmärkning. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own title. The two finishing, red-coloured sentences may be reoved. The penalty may be removed when the Rule is placed together with other local rules under a specific headline.


Head Land Green/Island Putting Green with Dropping Zone
If a ball lies in or touches or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the water hazard/lateral water hazard at the putting green on hole ... the player may proceed under Rule 26, or as an additional option, drop a ball, under penalty of one stroke, in the dropping zone even when the dropping zone is nearer the hole than the point where the ball last crossed the margin of the hazard
When dropping in a dropping zone the dropped ball must first strike a part of the course within the dropping zone. The dropped ball is in play if it comes to rest within two club-lengths of the spot where it first struck a part of the course even if it rolls out of the dropping zone or nearer the hole. Dropping and re-dropping see Rule 20-2 and Appendix 1 A 6 Note.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

 
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:22