Dubbelgreen. RfG Definitioner Green och Fel green samt Regel 25-3; Decision 25-3/1. Lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Med "dubbelgreen" avses en green där en del av en green utgör greenen på ett hål och en annan del av greenen utger greenen på ett annat hål. En spelares boll kan ligga mycket långt ifrån flaggan på ett sådant hål. Är en sådan green dessutom U-formad kan spelaren behöva slå t.ex. en pitchslag från green för att komma till rätt flagga. För att undvika detta kan tävlingsledningen dela greenen med pinnar/plattor eller en linje över greenen och enligt Regel 25-3 och Definitioner; Fel green, införa en lokal regel som förklarar en del av green för det ena hålets green och den andra delen av greenen för det andra hålets green. Själva linjen anses tillhöra greenen på det spelade hålet.
Se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".
 
Förslag till formulering. Denna regel ska alltid
stå under sin egen rubrik. Rödfärgad plikt kan tas bort om regeln står under en huvudrubrik.

Dubbelgreen
Dubbelgreenen på hål ... och hål ... delas av den ... linjen/linjen mellan de ... markeringarna. En boll som vidrör greenytan bortom linjen/linjen mellan markeringarna på det hål som spelas är på fel green och spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-3. 
Plikt: Matchspel- Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own title. The redcoloured penalty may be removed when the rule is placed under a headline.

Double Putting Green
The double putting green on hole ... and hole ... is divided by the ... line/the line between the ... stakes/plates. A ball which touches the putting green beyond the line/the line between the markings of the hole being played is on a wrong putting green and the player must proceed, without penalty, under Rule 25-3.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 15:28