Provisorisk green. RfG, Definitioner, Green och Fel green, Regel 25-3; S.o.T, Definitioner, Provisorisk green. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur S.o.T. Provisorisk green: "Green som tillfälligt ersätter ordinarie green." 
Om tävlingsledningen anser att en eller flera greener är i dåligt skick, till exempel på grund av dålig gräsväxt, kraftigt regn, skadegörelse, har byggts om eller behöver skyddas inför vintern ("Vintergreener") kan man tillfälligt ersätta de ordinarie greenerna med provisoriska greener
En boll är på en provisorisk green när någon del av bollen berör den provisoriska greenen eller, om det är svårt att se gränsen för en provisorisk green, den vita spraylinje som definierar den provisoriska greenens gräns.
Ett hål med hålkopp utan flagga på banan är enligt Definitioner mark under arbete eftersom det gjorts av banpersonalen. 
Notera att en ordinarie green som i en lokal regel ersatts med en provisorisk green, enligt RfG; Definitioner, är fel green. En spelare som slår ett slag på en sådan green får plikt enligt regel 25-3 och kan dessutom bli tillsagd eller få annan disciplinär åtgärd. Det kan vara lämpligt att ta bort flaggan på den ordinarie greenen.

Notera också att enligt EGA Handicapregler 2012-15 § 2.7.6 är ronder spelade på en bana med fler än en (1) provisorisk green per 9 hål inte handicapgrundande. 

Förslag till formulering. Denna regel alltid
skall stå under en egen rubrik. 

Provisorisk green
På hål/hålen ... ersätts den ordinarie greenen av en provisorisk green vars gräns definieras av en vit spraylinje. Den ordinarie greenen är fel green enligt Regel 25-3. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.
Anmärkning. Förutom brott mot Regel 7-2 kan puttning på den ordinarie greenen leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd 

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own title
.

Provisional Putting Green 
On hole/holes ... the permanent putting green is replaced by a provisional putting green which limit is defined by a white spray line. The permanent putting green is a wrong putting green under Rule 25-3. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Note: Besides being a violation of Rule 7-2 putting on the permanent putting green may lead to an admonition or appropriate disciplinary action.

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 15:14