Obelagd väg eller stig förklarad vara oflyttbart hindrande föremål. RfG; Definitioner, Hindrande föremål; Regel 33-2(iv); Bilaga 1, Del A 5 c(ii) och Decision 33-8/20. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Bilaga 1 Del A 5 c(ii): "Ge lättnad av samma slag som enligt Regel 24-2b från vägar och stigar, vilkas ytor och sidor inte är belagda, i sådana fall då de skulle kunna påverka spelet på ett orättvist sätt."

Områden på banan kan slitas så mycket av trafik eller gående att ytan blir bar. Sådana områden ser ofta ut som belagda vägar eller stigar trots att inget material påförts. För att undvika misstag kan tävlingsledningen införa en lokal regel som klargör att en viss obelagd väg eller stig är en organisk del av banan -
klicka för länk

När tävlingskommitten anser att spelarna, exempelvis av säkerhetsskäl eller när en obelagd väg eller stig skulle kunna påverka spelet på ett orättvist sätt, kan vägen eller stigen förklaras vara ett oflyttbart hindrande föremål och spelarna får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2b.

Notera att denna lokala regel bara bör användas undantagsvis.

Förslag till formulering. Rödmarkerad
rubrik, andra meningen och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Obelagd väg/stig är oflyttbart hindrande föremål
Den obelagda vägen/stigen på hål
... vid ... är ett oflyttbart hindrande föremål. Om bollen ligger på eller vidrör vägen/stigen eller när den påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2b. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.  

In English.
Suggested wording. The title, the second sentence and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline.

Unpaved Road/Path Is an Immovable Obstruction
The unpaved road/path on hole ... at ... is an immovable obstruction. If the ball lies on or touches the road/path or when it interferes with the players stance or the area of the intended swing the player may take relief, without penalty, under Rule 24-2b. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:08