Oflyttbara hindrande föremål nära green. GoRaC 3.1. RfG Bilaga 1 Del A 4. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RfG Bilaga 1 A 4: "Regel 24-2 ger lättnad, utan plikt, från oflyttbara hindrande föremål, men den föreskriver också att, med undantag för på green, är det enligt denna regel inte störande inverkan att föremålet befinner sig i spellinjen. På vissa banor är emellertid området kring green (foregreen) så nedklippt att spelarna kan vilja putta från lägen precis utanför green. I sådana fall kan oflyttbara hindrande föremål (som avrinningsgaller, brunnslock, sprinklerlock eller sprinklers) på foregreen hindra att spelet spelas på ett korrekt sätt. 
Anmärkning: Tävlingsledningen får begränsa denna lokala regel till vissa hål, till bollar som ligger på den finklippta delen av spelfältet, till vissa hindrande föremål eller, för hindrande föremål som inte är på green, till hindrande föremål på finklippta områden om så önskas. ”Fink lippta områden” omfattar alla områden på banan, inklusive vägar och stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre."

Notera
att om en bana har någon enstaka sprinkler på eller mycket nära en green kan det vara en god ide att kontrollera att greenen har rätt utsträckning innan denna lokala regel införs.
På banor med multipla greensprinklers kan denna lokala regel däremot göra att spelet spelas på ett korrekt sätt. 

NOTERA ATT FORMULERINGEN AV DENNA LOKALA REGEL ORDAGRANNT FÖLJER FORMULERINGEN I RULES OF GOLF Effective January 2016

Förslag till formulering. Denna regel skall alltid
stå under sin egna rubrik: 

Oflyttbara hindrande föremål nära green 
Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet på hål ... och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder.
Bollen får rengöras när den lyfts.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.
PLIKT: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

In English. Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline.  

Immovable Obstructions Close to Putting Green 
Relief from interference by an immovable obstruction (IO) may be taken under Rule 24-2. In addition, if a ball lies through the green on hole... and an IO is within two club-lengths of the putting green and within two club-lengths of the ball intervenes on the line of play between the ball and the hole, the player may take relief as follows: The ball must be lifted and dropped at the nearest point to where the ball lay that (a) is not nearer the hole, (b) avoids intervention and (c) is not in a hazard or on a putting green.
If the player’s ball lies on the putting green and an IO within two club-lengths of the putting green intervenes on his line of putt, the player may take relief as follows: The ball must be lifted and placed at the nearest point to where the ball lay that (a) is not nearer the hole, (b) avoids intervention and c) is not in a hazard.
The ball may be cleaned when lifted.
Exception: A player may not take relief under this Local Rule if interference by anything other than the IO makes the stroke clearly impracticable.
PENALTY:Match play – Loss of hole; Stroke play – Two strokes. 
   
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-05 14:48