Skydd av unga träd. RfG Bilaga I Del A 2b. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Det kan vara önskvärt att förhindra skador på nyplanterade eller unga träd och buskar. Tävlingsledningen kan bestämma att de har status av oflyttbara hindrande föremål och att spelarna måste ta lättnad, enligt regel 24-2. De kan identifieras med orangea band, stödpinnar, skyddsnät eller grävda planteringsgropar (med eller utan bark- eller flisfyllning). 
Om det finns flera unga träd nära varandra kan detta område markeras som mark under arbete varifrån spel är förbjudet (blå-vit MUA). En eller flera droppzoner kan användas - Klicka för länk.
Mer information finns i avsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Notera att denna regel alltid
skall stå under en egen rubrik. Om det inte är möjligt att en spelare, vars boll ligger i ett vattenhinder, kan få störande inverkan enligt regeln tas det rödmarkerade partiet om vattenhinder i regeln bort.  

Skydd av unga träd
Om ett ungt träd eller buske, identifierat med ...  påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
Om bollen ligger i ett vattenhindermåste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline. If it is impossible that a player, whose ball is in a water hazard, can get interference under this Rule
the sentence in red may be removed.

Protection of Young Trees
If a young tree or a bush identified by ... interferes with a players stance or the area of his intended swing, the ball must, without penalty, be lifted and dropped in accordance with the procedure prescribed in Rule 24-2b (Immovable Obstruction).
If the ball lies in a water hazard, the player must lift and drop the ball in accordance with Rule 24-2b(i), except that the nearest point of relief must be in the water hazard and the ball must be dropped in the water hazard or the player may proceed under Rule 26. The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
Exception: A player may not obtain relief under this Rule if (a) interference by anything other than such a tree makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by such a tree would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-05 14:55