Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål. RfG Bilaga 1 Del A 4b och Decision 33-8/45. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Bilaga 1 Del A 4b: "När tillfälliga hindrande föremål (TOH) har uppförts på eller i anslutning till banan, bör tävlingsledningen definiera sådana hindrande föremåls status som antingen flyttbara, oflyttbara eller tillfälliga oflyttbara hindrande föremål.
I. Definition
Ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål (TOH) är ett icke-permanent tillverkat föremål, av den typ som ofta uppförs i samband med golftävlingar och som är fast eller inte enkelt flyttbart. Exempel på TOH är bland annat tält, resultattavlor, läktare, TV-torn och toaletter. Stödvajrar till hör TOH om inte tävlingsledningen bestämmer att de skall behandlas som upphöjda ledningar eller kablar". 
II. Störande inverkan
Störande inverkan av ett TOH föreligger om (a) bollen ligger framför och så nära detta TOH att detta stör spelarens stans eller området för hans avsedda sving, eller (b) bollen ligger i, på, under eller bakom ett TOH på ett sådant sätt att någon del av ett TOH befinner sig rakt mellan spelarens boll och hålet och är i hans spellinje. Störande inverkan föreligger också om bollen ligger inom en klubblängd från en punkt, på samma avstånd från hålet, där störande inverkan enligt (b) skulle föreligga.
Anmärkning: En boll ligger under ett TOH om den ligger under de yttersta kanterna på detta TOH även om dessa kanter inte sträcker sig ner till marken." 

Notera att tävlingsledningen kan ge spelarna möjlighet att välja mellan att behandla ett sådant tillfälligt oflyttbart hindrande föremål som ett oflyttbart hindrande föremål (och då gäller Regel 24-2) eller behandla det som ett TOH (och då gäller den lokala regeln om TOH enligt den fullständiga texten i Regler för Golfspel Bilaga 1 Del B 7). 
 
Tävlingsledningen kan antingen använda följande kortfattade regel eller den fullständiga regeln i Bilaga 1 Del A 4b.
Förslag till formulering. Den sista, rödmarkerade delen av regeln tas bort om spelarna inte får välja. Denna regel skall alltid stå under sin egen rubrik.

Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH)
.... och ... är antingen tillfälligt/a oflyttbart/a hindrande föremål (TOH) (se Regler för Golfspel gällande från januari 2016 Bilaga A 4b 
eller om spelaren så önskar oflyttbart hindrande föremål enligt Regel 24-2.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The last, redcoloured part of the rule shall be removed if the player is not allowed to choose. This rule shall always stand under its own headline.

Temporary Immovable Obstructions (TIO)
.... and ... are either temporary immovable obstructions (TIO) (see Rules of Golf Effective from January 2016 Appendix A 4b pages 147 - 151) or at the players option immovable obstructions in which case Rule 24-2 applies.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 


Här följer den fullständiga texten för "Tillfälliga hindrande föremål" i Regler för Golfspel Bilaga 1 Del A 4b:

a. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH)
Om tävlingsledningen definierar sådana hindrande föremål som tillfälliga oflyttbara hindrande föremål, rekommenderas följande lokala regel:

”I. Definition
Ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål (TOH) är ett icke-permanent tillverkat föremål, av den typ som ofta uppförs i samband med golftävlingar och som är fast eller inte enkelt flyttbart. Exempel på TOH är bland annat tält, resultattavlor, läktare, TV-torn och toaletter. Stödvajrar tillhör TOH om inte tävlingsledningen bestämmer att de skall behandlas som upphöjda ledningar eller kablar.

II. Störande inverkan
Störande inverkan av ett TOH föreligger om (a) bollen ligger framför och så nära detta TOH att detta stör spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, eller (b) bollen ligger i, på, under eller bakom ett TOH på ett sådant sätt att någon del av ett TOH befinner sig rakt mellan spelarens boll och hålet och är i spelarens spellinje. Störande inverkan föreligger också om bollen ligger inom en klubblängd från en punkt, på samma avstånd från hålet, där störande inverkan enligt (b) skulle föreligga.
Anm: En boll ligger under ett TOH om den ligger under de yttersta kanterna på detta TOH även om dessa kanter inte sträcker sig ner till marken. 

III Lättnad
En spelare får ta lättnad från störande inverkan av ett TOH, även om detta TOH befinner sig out of bounds, på följande sätt:  
(a) På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker störande inverkan enligt Punkt II och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från den fastställda punkten på en del av banan som uppfyller villkoren (a), (b) och (c) ovan.
(b) I ett hinder: Om bollen är i ett hinder, måste spelaren lyfta och droppa bollen, antingen:
(i) Utan plikt, enligt Punkt III a ovan, utom att den närmaste punkt på banan som ger fullständig lättnad måste vara i hindret och bollen måste droppas i hindret eller, om fullständig lättnad inte är möjlig, på en del av banan inom hindret som ger största möjliga lättnad; eller
(ii) Med ett slags plikt, utanför hindret på följande sätt: den närmaste punkt på banan måste fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker störande inverkan enligt Punkt II och (c) inte är i ett hinder. Spelaren måste droppa bollen inom en klubblängd från den fastställda punkten på en del av banan som uppfyller villkoren (a), (b) och (c) ovan.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt Punkt III.
Anmärkning 1: Om bollen ligger i ett hinder, hindrar ingenting i denna lokala regel spelaren från att fortsätta enligt Regel 26 eller Regel 28, om dessa gäller för spelarens situation.
Anmärkning 2: Om den boll som ska droppas enligt denna lokala regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.
Anmärkning 3: En tävlingsledning får utfärda en lokal regel som (a) tillåter eller kräver att en spelare använder en droppzon när han tar lättnad från ett TOH, eller (b) tillåter en spelare att, som ett ytterligare lättnadsalternativ, droppa bollen på motsatta sidan av detta TOH från den punkt som fastställts enligt Punkt III, men i övrigt i överensstämmelse med Punkt III.
Undantag: Om en spelares boll ligger framför eller bakom ett TOH (inte i, på eller under TOH) får han inte ta lättnad under Punkt III om:
1. Störande inverkan av någonting annat än det tillfälliga oflyttbara hindrande föremålet gör det uppenbart ogörligt för honom att slå ett slag eller, när ett THO är på linjen mellan bollen och hålet, slå ett slag så att bollen kan hamna på en linje rakt mot hålet;
2. Störande inverkan av detta THO bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning; eller
3. I det fall där föremålet är på linjen mellan bollen och hålet, det är uppenbart orimligt att spelaren kan förväntas kunna slå bollen tillräckligt långt mot hålet för att nå fram till det tillfälliga oflyttbara hindrande föremålet.

En spelare som inte har rätt till lättnad på grund av dessa undantag får, om bollen ligger på spelfältet eller i en bunker, ta lättnad enligt Regel 24-2b om denna gäller. Om bollen ligger i ett vattenhinder får spelaren lyfta och droppa bollen enligt Regel 24-2b (i) med undantag för att den närmaste punkten för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret, alternativt får spelaren fortsätta enligt Regel 26-1.

IV. Boll i TOH hittas inte
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i, på eller under ett TOH, får en boll droppas så som föreskrivs i Punkt III eller Punkt V i gällande fall. Vid tillämpandet av Punkt III respektive Punkt V, anses bollen ligga på den punkt där den sist skar den yttre gränsen för detta TOH (Regel 24-3).

V. Droppzoner
Om spelaren har störande inverkan av ett TOH, får tävlingsledningen tillåta eller kräva användandet av en droppzon. Om spelaren använder en droppzon när han tar lättnad måste han använda den droppzon, som är närmast där bollen ursprungligen låg eller anses ligga enligt Punkt IV (även om den närmaste droppzonen skulle vara närmare hålet).
Anmärkning: En tävlingsledning får utfärda en lokal regel som förbjuder användande av en droppzon som är närmare hålet.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGELN:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.”

b. Tillfälliga el-ledningar och kablar
När tillfälliga el-ledningar, kablar eller telefonledningar har installerats på banan rekommenderas följande lokala regel:
”Tillfälliga el-ledningar, kablar, telefonledningar och mattor som täcker dessa samt stolpar som håller dem uppe, är hindrande föremål:
1. Om de är omedelbart flyttbara gäller Regel 24-1.
2. Om de är fasta eller inte omedelbart flyttbara, får spelaren om bollen ligger på spelfältet eller i en bunker, ta lättnad enligt Regel 24-2b. Om bollen ligger i ett vattenhinder, får spelaren ta lättnad enligt Regel 24-2b(i), utom att närmaste punkt för lättnad då måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.
3. Om bollen träffar en upphöjd ledning eller kabel, annulleras slaget och spelaren måste spela en boll så nära som möjligt den plats där den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5 (slå nästa slag från den plats varifrån föregående slag slogs).
Anmärkning: Stödvajrar till ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål tillhör detta om inte tävlingsledningen, i en lokal regel, har förklarat att de ska behandlas som upphöjda ledningar eller kablar.
Undantag: Ett slag som resulterar i att en boll träffar en upphöjd sammankoppling av kablar upplyfta från marken, får inte spelas om.

4. Grästäckta diken för kablar är mark under arbete även om de inte är markerade och Regel 25-1b gäller”
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-05 15:12