Lägesförbättring både på fairway och green. RfG; Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3b. Dec. 16-1 d/3. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Tävlingskommitten bestämmer på vilka hål denna lokala regel ska gälla. Man kan välja att ha lägesförbättring på ett enda hål, på några hål eller på alla hål. När flera fler än tre av banans hål är i dålig kondition bör regeln utökas till att gälla på alla banans hål för att undvika spelarmisstag.
Området inom vilket spelaren får placera sin boll måste anges t.ex. inom ett eller två scorekort, 15 centimeter, en eller flera klubblängder. Det finns inget krav på att spelaren behöver markera den tillåtna lägesförbättringens storlek.   
Om spelaren inte markerar bollens läge eller flyttar bollen på något annat sätt, t.ex. genom att rulla den med klubban, får spelaren ett slags plikt (dock inte om bollen ligger på en green (dec. 16-1d/3). 
  
Notera
att ronder spelade med lägesförbättring tar längre tid att spela, ofta 15 -20 minuter för 18 hål.

Notera också
att den lokala regeln om lägesförbättring bara får användas för att ge lättnad för bollar som är på den finklippta delen av spelfältet eller på en green aldrig i ruffen.   
Om gränsen mellan fairway och ruff är otydlig bör tävlingsledningen definiera den med en vit spraylinje - klicka för länk. 
  
Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egna rubrik. Om tävlingsledningen bedömer att spelarnas regelkunskaper är goda kan den lokala regelns tre rödfärgade meningar och båda Anmärkningarna uteslutas. 

Lägesförbättring på fairway och green
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet, vars gräns på några ställen är definierad med en vit spraylinje, på hål ... får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ... från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.
Om spelarens boll ligger på green på hål ... får spelaren utan plikt lyfta bollen enligt Regel 16-1b och placera den på en punkt inom ... från och inte närmare hålet än den punkt där den låg.
En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den  eller om han, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.
Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive vägar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel, får han ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel.

Anmärkning: Ronder med lägesförbättring är handicapgrundande enligt EGA:s handicapregler.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline. If the Committee finds that the players knowledge of the rules is adequate the three redcoloured sentences and the two Notes may be removed
.

Preferred Lies on Closely-mown Areas and Putting Greens
A ball lying on a closely-mown area through the green, which limit in some areas is defined by a white spray line on hole ... may be lifted, without penalty, and cleaned. Before lifting the ball, the player must mark its position. Having lifted the ball, he must place it on a spot within ... of and not nearer the hole than where it originally lay, that is not in a hazard or on a putting green.
A ball lying on a putting green on hole ... may be lifted under Rule 16-1b and placed on a spot within ... of and not nearer the hole than where it originally lay. 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
If the player fails to mark the position of the ball before lifting it or, on a closely-mown area, moves the ball in any other manner, such as rolling it with a club, he incurs a penalty of one stroke.
Note: "Closely-mown area" means any area of the course, including paths through the rough, cut to fairway height or less.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. If a player incurs the general penalty for a breach of this Local Rule, no additional penalty under the Local Rule is applied. 
Note: The EGA-Handicap Rules states that rounds played with preferred lies may be used for handicapping purposes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:13