Lägesförbättring på green. RfG; Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3b; Decision 16-1 d/3. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Om stora delar av en green är i dålig kondition (dålig gräsväxt, frostskador, isfläckar, oljespill m.m.) kan tävlingsledningen införa lägesförbättring på greenen. Spelaren får då placera sin boll på en plats inom t.ex. ett scorekort eller en klubblängd från och inte närmare hålet än där den låg för att få en så acceptabel puttlinje som möjligt. Om flera greener i dåligt skick bör lägesförbättringen införas på alla greenerna för att undvika misstag från spelarna. Om gränsen för en green är otydlig kan den definieras med en spraylinje - klicka för länk.


Notera att ronder med lägesförbättring är handicapgrundande enligt EGA:s handicapregler.

Förslag till formulering. Denna regel 
skall alltid stå under en egen rubrik. Om tävlingsledningen bedömer att spelarnas regelkunskaper är goda kan den lokala regelns tre sista meningar som inleds med "Om" uteslutas.  

Lägesförbättring på green
En boll som ligger green på hål ... vars gräns delvis/helt definieras av en spraylinje, får utan plikt lyftas enligt Regel 16-1b och placeras på en punkt inom ... från och inte närmare hålet än där den låg. När bollen placerats är den i spel enligt Regel 20-4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, såvida inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den får han ett slags plikt. 
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel, får han ingen ytterligare plikt enligt denna lokala. 

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline. If the Committee finds that the players knowledge of the rules is adequate the last three sentences of the local rule which starts with "If" may be removed.

Preferred Lies on Putting Green
A ball lying on a putting green on hole ... which limit is partly/completely defined by a spray-line, may be lifted under Rule 16-1b and placed on a spot within ... of and not nearer the hole than where it originally lay. 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
If the player fails to mark the position of the ball before lifting it he incurs a penalty of one stroke.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. If a player incurs the general penalty for a breach of this Local Rule, no additional penalty under the Local Rule is applied. 
 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:17