Lägesförbättring. RfG, Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3c. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT
Tävlingsledningen måste bestämma på vilka hål lägesförbättringen ("vinterregler") ska gälla. När flera (oftast fler än tre) av banans hål är i dålig kondition bör regeln gälla på alla banans hål för att undvika spelarmisstag. Om tävlingsledningen infört lägesförbättring bör den helst gälla för alla kvarvarande ronder av en tävling.  

Området inom vilket spelaren får placera sin boll måste anges t.ex. inom ett eller två scorekort, 15 centimeter, en eller flera klubblängder. Det finns inget krav på att spelaren måste markera området inom vilket lägesförbättringen får ske
Om spelaren inte markerar bollens läge eller flyttar bollen på något annat sätt, t.ex. genom att rulla den med klubban, får spelaren ett slags plikt.

  
Notera 
att denna regel ger bara lättnad för bollar som är på på den finklippta delen av spelfältet ("fairway") aldrig i ruff. "Finklippt del av spelfältet" är varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippt tilll samma höjd som fairway eller lägre. Om gränsen mellan fairway och ruff är otydlig kan tävlingsledningen definiera den med en vit spraylinje - klicka för länk. 
Lägesförbättring på green - klicka för länk samt lägesförbättring på fairway och green - klicka för länk.

Notera att ronder spelade med lägesförbättring tar längre tid att spela, ofta 15 -20 minuter för 18 hål.

Förslag till formulering. Denna regel
ska alltid stå under sin egna rubrik. Om tävlingsledningen bedömer att spelarnas regelkunskaper är goda kan de tre rödfärgade meningarna samt  de två Anmärkningarna utelämnas. 

Lägesförbättring 
En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet, vars gräns på några ställen definieras av en vit spraylinje, på hål ... får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom ... från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.
Anmärkning: Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna regel, får han ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel. 
Anmärkning: EGA:s Handicapregler anger att ronder spelade med lägesförbättring är handicapgrundande.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own title. If the Committee finds that the players knowledge of the rules are adequate the three redcoloured sentences and the two Notes may be removed.

Preferred Lies 
A ball lying on a closely-mown area through the green, which margin in some areas may be defied by a white spray line, on hole ... may be lifted, without penalty, and cleaned. Before lifting the ball, the player must mark its position. Having lifted the ball, he must place it on a spot within ... of and not nearer the hole than where it originally lay, that is not in a hazard or on a putting green.
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4). If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
If the player fails to mark the position of the ball before lifting it or moves the ball in any other manner, such as rolling it with a club, he incurs a penalty of one stroke.
Note: "Closely-mown area" means any area of the course, including paths through the rough, cut to fairway height or less.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. If a player incurs the general penalty for a breach of this Rule, no additional penalty under the Local Rule is applied. 

Note: The EGA-Handicap Rules states that rounds played with preferred lies may be used for handicapping purposes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:14