Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet. RfG, Bilaga I Del A 3a; Decision 25-2/0.5. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Bilaga I Del A 3a:" Regel 25-2 ger lättnad utan plikt för en boll som är pluggad i sitt eget nedslagsmärke var som helst på en finklippt del av spelfältet (Med "finklippt del" avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre). På green får en boll lyftas, rengöras och bollens nedslagsmärke får lagas enligt Regel 16-1b och c." 
Ur Decision 25-2/0.5: "En boll är bara pluggad i marken om:
• bollens nedslag har åstadkommit ett nedslagsmärke i marken,
• bollen är i sitt eget nedslagsmärke, och
• någon del av bollen är under markytan.
Under förutsättning att dessa tre krav uppfylls, behöver en boll inte nödvändigtvis vidröra jorden för att anses pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande ligga mellan bollen och jorden).
Varje tvivel om att en boll är pluggad ska avgöras till spelarens nackdel."

När banan är mycket blöt eller när tävlingsledningen väntar sig regn kan lättnad för pluggad boll utökas till att gälla överallt på hela spelfältet.
Denna lokala regel kan ofta med fördel användas tillsammans med den lokala regeln om lägesförbättring - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Denna regel
ska alltid stå under sin egen rubrik:

Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet 
På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet
Undantag: 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt. 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt. 
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Relief for Embedded Ball Through the Green
Through the green, a ball that is embedded in its own pitch-mark in the ground may be lifted, without penalty, cleaned and dropped as near as possible to where it lay but not nearer the hole. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green.
Exception: 1. A player may not take relief under this Local Rule if the ball is embedded in sand in an area that is not closely mown. 2. A player may not take relief under this Local Rule if interference by anything other than the condition covered by this Local Rule makes the stroke clearly impracticable.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:23