Placeringskorridor på green. Referens Claes Grönberg. RfG; Definitioner; Mark under arbete; Regel 20-1 och 25-1b(iii).  Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Om en green är i dåligt skick (t ex efter ett våldsamt oväder, oljespill, mopedkörning, sabotage, skadegörelse eller annan åverkan) kan det ibland finnas kvar en relativt oskadad "korridor". Tävlingsledningen kan då antingen avkorta den stipulerade ronden genom att inte använda hålet eller låta spelaren vars boll är på green ta största möjliga lättnad enligt regel 25-1b (iii). I undantagsfall kan tävlingsledningen med vit sprayfärg markera en korridor, i vilken flaggan placeras, på den del av greenen som den anser ger största möjliga lättnad och låta spelarna placera bollen i denna korridor, på samma avstånd från hålet som den plats där bollen låg. Detta kan innebära att bollen måste placeras utanför greenen.


Förslag till formulering. Om tävlingsledningen bedömer att spelarnas regelkunskaper är goda kan de tre rödfärgade meningarna utelämnas. Regel
ska alltid stå under sin egna rubrik:

Placeringskorridor på green
En spelare vars boll är på green på hål ... får antigen ta lättnad enligt regel 25-1b (iii) eller utan plikt placera bollen i den med vit sprayfärg markerade korridoren på en plats som är lika långt från hålet som den plats där den låg. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, såvida inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den får han ett slags plikt enligt regel 16-1b. 
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel, får han ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel. 

In English. Suggested wording. If the Committee finds that the players knowledge of the rules are adequate the three redcoloured sentences may be removed. Rule shall always stand under its own headline.

Placing-Corridor on Putting Green
A player whose ball is on the putting green on hole ... may either take relief under Rule 25-1b (iii) or, without penalty, place the ball in the white-lined corridor at a spot which is as far away from the hole as the spot where it lay. 
A player may place his ball only once, and it is in play when it has been placed (Rule 20-4).
If the ball fails to come to rest on the spot on which it was placed, Rule 20-3d applies. If the ball when placed comes to rest on the spot on which it is placed and subsequently moves, there is no penalty and the ball must be played as it lies, unless the provisions of any other Rule apply.
If the player fails to mark the position of the ball before lifting it he incurs a penalty of one stroke under Rule 16-1b.

Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. If a player incurs the general penalty for a breach of this Local Rule, no additional penalty under the Local Rule is applied.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:26