Miljökänsligt område; Spel förbjudet; Definierat som mark under arbete. RfG Bilaga I Del A 2c; Decision 33-8/41(a) och Decision 33-8/44.5. Lokal regel. Uppdaterat 2015-12-28.
FÖRDJUPNINGSTEXT. Ur Decision 33-8/41(a): "Ett litet område med ovanliga växter nära en green har förklarats som MKO. Tävlingskommitten kan förklara området som mark under arbete eller out of bounds, men det får inte definieras som vatten-/sidovattenhinder. Med hänsyn till att området ligger nära en green bör det inte definieras som out of bounds eftersom plikten, slag och distans, skulle bli onödigt sträng. Det skulle vara mer lämpligt att definiera området som mark under arbete."  
Ur Decision 33-8/44.5:  "När en boll ligger utanför ett MKO som förklarats som mark under arbete och spelaren får störande inverkan av en överhängande gren från ett träd som växer inne i området men som sträcker sig utanför MKO måste spelaren ta lättnad, utan plikt eftersom hela trädet är en del av mark under arbete (se Definitioner, Mark under arbete). För att undvika sådana situationer rekommenderas att, där det är möjligt, definieras gränserna på ett sådant sätt att överhängande grenar befinner sig inne i MKO."

Notera
att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara mark under arbete måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt punkt (a), (b) och/eller (c) nedan, om han får störande inverkan i området för sin avsedda sving eller stans av någonting i det miljökänsliga området.

Tävlingsledningen kan, i en ordningsföreskrift - Klicka för länkförbjuda spelarna att gå in i ett miljökänsligt område. Klicka för bild


För mer information om miljökänsliga områden se "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk

Förslag till formulering. Denna regel skall alltid stå under sin egen rubrik. Om något eller båda av de rödfärgade avsnitten i Undantag  (b) och (c) inte ska användas kan de och orden (b) och/eller (c) tas bort.

Miljökänsligt område; Spel förbjudet; Definierat som mark under arbete
Det miljökänsliga området (MKO) på hål ... vars gräns definieras av blå pinnar med grön topp är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om en boll ligger i eller vidrör området måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b.
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i detta MKO får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c.
Störande inverkan av detta MKO föreligger också när det påverkar en spelares stans eller området för spelarens avsedda sving. Om störande inverkan föreligger måste spelaren ta lättnad enligt följande: 
(a) Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker inverkan av MKO och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från den fastställda punkten, på en del av banan som uppfyller (a), (b) och (c) ovan.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.
Undantag: En spelare får inte lättnad under punkt (a), (b) och/eller (c) enligt denna regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett MKO gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett MKO bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
(b) Om bollen är i ett hinder måste spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:
(i) Utan plikt, i hindret, så nära som möjligt från där bollen låg, men inte närmare hålet, på en del av banan som ger fullständig lättnad från detta MKO; eller
(ii) Med ett slags plikt, utanför hindret, och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan begränsning på hur långt bakom hindret bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa gäller för spelarens situation.
(c) Om bollen ligger på en green måste spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt så nära som möjligt där den låg, så att spelaren får fullständig lättnad från detta MKO, men inte närmare hålet eller i ett hinder.
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag. Vid allvarligt brott mot denna regel, får tävlingsledningen utdöma diskvalifikation

In English. Suggested wording. This Local Rule shall always stand under its own headline. If the
redcoloured parts (b) and/or (c) are not to be used they, and the words (b) and/or (c)  in the Exception, may be removed.

Environmentally-Sensitive Area; Play Prohibited; Defined as Ground Under Repair 
The environmentally-sensitive area (ESA) on hole ... and which margin is defined with blue stakes with a green top is as ground under repair from which play is prohibited. If a ball lies in or touches the area the player must, without penalty, take relief under Rule 25-1b.
If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the ESA the player may take relief, without penalty, under Rule 25-1c.  
Interference by the ESA also occurs when the ESA interferes with the players stance or the area of his intended swing. If interference exists, the player must take relief as follows:
(a) If the ball lies through the green, the point on the course nearest to where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids interference by the ESA and (c) is not on in a hazard or on a putting green. The player must lift the ball and drop it, without penalty, within one club-length of the point so determined on a part of the course that fulfils (a), (b) and (c) above.
The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
Exception: A player may not take relief under clause (a), (b) and/or (c) of this Rule if (a) interference by anything other than an ESA makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by an ESA would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.
(b) If the ball is in a hazard, the player must lift the ball and drop it either: (i) Without penalty, in the hazard, as near as possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course that provides complete relief from the ESA; or (ii) Under penalty of one stroke, outside the hazard, keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the hazard the ball may be dropped. Additionally, the player may proceed under Rule 26 or 28 if applicable.

(c) If the ball lies on the putting green, the player must lift the ball and place it, without penalty, in the nearest position to where it lay that affords complete relief from the ESA, but not nearer the hole or in a hazard
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. In case of a serious breach of this Rule, the Committee may impose a penalty of disqualification.

 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-28 14:58