Miljökänsligt område (MKO); Spel förbjudet; Definierat som out of bounds. RfG Bilaga I Del A 2c; Decision 33-8/41(b). Lokal regel. Uppdaterat 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT. Ur Decision 33-8/41(b): "Ett stort område med sanddyner längs sidan av ett hål har förklarats som ett MKO. Tävlingsledningen bör inte förklara området som mark under arbete därför att det skulle vara onödigt generöst att inte ge plikt. Det skulle vara mer lämpligt att förklara det som out of bounds."

Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara out of bounds måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt punkt (a) (b) och/eller (c) nedan, om han får störande inverkan i området för sin avsedda sving eller stans av någonting i det miljökänsliga området.


Tävlingsledningen
kan, i en ordningsföreskrift -
Klicka för länkförbjuda spelarna att gå in i ett miljökänsligt område. Klicka för bild

För mer information om miljökänsliga områden se "Hur man markerar en golfbana" -
Klicka för länk

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. Om de rödfärgade avsnitten (b) och/eller (c) inte skall användas kan de och orden (b) och/eller (c) i Undantag tas bort.

Miljökänsligt område (MKO), spel förbjudet, definierat som out of bounds 
Det miljökänsliga området (MKO)
på hål ...  vars gränser definieras av vita pinnar med grön topp är out of bounds. Om hela bollen ligger out of bounds måste spelaren, med ett slags plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen sist spelades (Regel 20-5). 
Störande inverkan av detta MKO föreligger också när det påverkar en spelares stans eller området för spelarens avsedda sving. Om störande inverkan föreligger måste spelaren ta lättnad enligt följande: 
(a) Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker inverkan av MKO och (c) inte är i ett hinder eller på en green.
Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från den fastställda punkten, på en del av banan som uppfyller (a), (b) och (c) ovan.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad under punkt
(a), (b) och/eller (c) enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än MKO eller (b) störande inverkan av MKO bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning. 

(b) Om bollen är i ett hinder måste spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:
(i) Utan plikt, i hindret, så nära som möjligt från där bollen låg, men inte närmare hålet, på en del av banan som ger fullständig lättnad från detta MKO; eller
(ii) Med ett slags plikt, utanför hindret, och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan begränsning på hur långt bakom hindret bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa är tillämpliga.

(c) Om bollen ligger på en green måste spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt så nära som möjligt där den låg, så att spelaren får fullständig lättnad från detta MKO, men inte närmare hålet eller i ett hinder.
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag. Vid allvarligt brott mot denna regel, får tävlingsledningen utdöma diskvalifikation.

In English. Suggested wording. This Local Rule shall always stand under its own headline. If the redcoloured parts (b) and/or (c) they, and the words (b) and/or (c)  in the Exception, may be removed.

Environmentally-Sensitive-Area (ESA), Play Prohibited, Defined as Out of Bounds  
The environmentally-sensitive area (ESA) on hole ... which limit is defined by white stakes with a green top is out of bounds. If the whole ball is out of bounds the player must play a ball, under penalty of one stroke, as near as possible at the spot from which the original ball was last played (see Rule 20-5). 
Interference by the ESA also occurs when the ESA interferes with the players stance or the area of his intended swing. If interference exists, the player must take relief as follows:
(a) If the ball lies through the green, the point on the course nearest to where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids interference by the ESA and (c) is not on in a hazard or on a putting green. The player must lift the ball and drop it, without penalty, within one club-length of the point so determined on a part of the course that fulfils (a), (b) and (c) above.
The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
Exception: A player may not take relief under clause (a), (b) and/or (c) of this Local Rule if (a) interference by anything other than an ESA makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by an ESA would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.


(b) If the ball is in a hazard, the player must lift the ball and drop it either: (i) Without penalty, in the hazard, as near as possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course that provides complete relief from the ESA; or (ii) Under penalty of one stroke, outside the hazard, keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the hazard the ball may be dropped. Additionally, the player may proceed under Rule 26 or 28 if applicable.

(c) If the ball lies on the putting green, the player must lift the ball and place it, without penalty, in the nearest position to where it lay that affords complete relief from the ESA, but not nearer the hole or in a hazard.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. In case of a serious breach of this Local Rule, the Committee may impose a penalty of disqualification.

  

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:44