Miljökänsligt område (MKO); Spel förbjudet; Definierat som vattenhinder. RfG Bilaga I Del A 2c; Decision 33-2a/11 och 33-8/41(c). Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT. Ur RfG Bilaga I Del A 2c: Miljökänsliga områden: Definition: " ... För att ett MKO ska få förklaras som vattenhinder eller som sidovattenhinder krävs dock att området enligt definitionen verkligen är ett vattenhinder. ... "
Ur Decision 33-8/41(c): "Ett stort område med sankmark längs sidan av ett hål har förklarats som ett MKO. Tävlingsledningen kan förklara området som out of bounds men det är lämpligare att förklara området som ett sidovattenhinder." 

Notera att tävlingsledningen kan förklara att vattenhinder/sidovattenhinder är oändliga.

Notera att även om bollen ligger utanför ett MKO som förklarats vara vatten-/sidovattenhinder måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt punkt (a), (b) och/eller (c) nedan, om han får störande inverkan i området för sin avsedda sving eller stans av någonting i det miljökänsliga området. 

Tävlingsledningen kan, i en ordningsföreskrift - Klicka för länkförbjuda spelarna att gå in i ett miljökänsligt område. Klicka för bild

För mer information om miljökänsliga områden se "Hur man markerar en golfbana" -
Klicka för länk

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik. Om de rödfärgade avsnitten (b) och/eller (c) inte ska användas kan de och orden (b) och/eller (c) i Undantag tas bort.

   
Miljökänsligt område (MKO); Spel förbjudet; Definierat som vatten-/sidovattenhinder
Det miljökänsliga området (MKO)hål ...  vars gräns definieras av gula/röda pinnar med grön topp är vatten-/sidovattenhinder från vilket spel är förbjudet. Om en boll är i eller vidrör MKO eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i MKO måste spelaren, med ett slags plikt, fortsätta enligt Regel 26-1. 
Om en boll som har droppats enligt Regel 26 rullar till ett läge där MKO påverkar spelarens stans eller området för den avsedda sving eller om bollen ligger utanför MKO men MKO påverkar spelarens stans eller området för den avsedda sving måste spelaren ta lättnad på följande sätt:
(a) Om bollen ligger på spelfältet måste den närmaste punkt på banan fastställas som (a) inte är närmare hålet, (b) undviker störande inverkan av området och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Spelaren måste lyfta bollen och droppa den, utan plikt, inom en klubblängd från denna punkt på en del av banan som uppfyller kraven (a), (b) och (c) ovan. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad under punkt (a), (b) och/eller (c) enligt denna regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett MKO gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett MKO bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning. 

(bOm bollen är i ett annat hinder måste spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:
(i) Utan plikt, i detta andra hinder, så nära som möjligt från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet, som ger fullständig lättnad från MKO; eller
(ii) Med ett slags plikt, utanför detta hinder, och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan begränsning på hur långt bakom detta hinder bollen får droppas. Därutöver får spelaren förfara enligt Regel 26 eller 28 om dessa gäller för spelarens situation.

(cOm bollen ligger på en green måste spelaren lyfta bollen och placera den utan plikt så nära som möjligt där den låg, så att spelaren får fullständig lättnad från detta MKO, men inte närmare hålet eller i ett hinder.
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag. Vid allvarligt brott mot denna regel, får tävlingsledningen utdöma diskvalifikation.

In English. Suggested wording. This Local Rule shall always stand under its own headline. If the redcoloured parts (b) and/or (c) are not to be used they, and the words (b) and/or (c)  in the Exception, may be removed.

Environmentally-Sensitive-Area (ESA); Play Prohibited; Defined as Water-/Lateral Water Hazard  
The environmentally-sensitive area (ESA) on hole ... which margin is defined by yellow/red stakes with a green top is a water-/lateral water hazard from which play is prohibited. If a ball lies in or touches the ESA or if it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the ESA the player must, under penalty of one stroke, proceed under Rule 26-1.
If a ball, dropped in accordance with Rule 26 rolls into a position where the ESA interferes with the players stance or the area of the intended swing or if the ball lies outside the ESA but the ESA interferes with the players stance or the area of the intended swing the player must take relief as follows:
(a) If the ball lies through the green, the point on the course nearest to where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids interference by the ESA and (c) is not on in a hazard or on a putting green. The player must lift the ball and drop it, without penalty, within one club-length of the point so determined on a part of the course that fulfills (a), (b) and (c) above.
The ball may be cleaned when lifted under this Rule.
Exception: A player may not take relief under clause (a), (b) and/or (c) of this Rule if (a) interference by anything other than an ESA makes the stroke clearly impracticable or (b) interference by an ESA would occur only through use of a clearly unreasonable stroke or an unnecessarily abnormal stance, swing or direction of play.

(b) If the ball is in another hazard, the player must lift the ball and drop it either: (i) Without penalty, in the hazard, as near as possible to the spot where the ball lay, but not nearer the hole, on a part of the course that provides complete relief from the ESA; or (ii) Under penalty of one stroke, outside that hazard, keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind that hazard the ball may be dropped. Additionally, the player may proceed under Rule 26 or 28 if applicable.

(c) If the ball lies on the putting green, the player must lift the ball and place it, without penalty, in the nearest position to where it lay that affords complete relief from the ESA, but not nearer the hole or in a hazard.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. In case of a serious breach of this Rule, the Committee may impose a penalty of disqualification.
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:53