Skydd av fridlyst, blommande ört. RfG Decision 33-8/26; Bilaga I Del A 2. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-12-28.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Länsstyrelsen, eller annan behörig myndighet, har fridlyst ett stort antal örter. Den fullständiga förteckningen finns på http://linnaeus.nrm.se/flora/fridlys.html.  Om det finns exempelvis Gullvivor eller Sankte Pers Nycklar på banan måste klubben försöka att skydda dessa under blomningstiden. Tävlingsledningen kan förklara en sådan ört och området runt den som mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om större områden täcks av blommande örter kan dessa områden förklaras vara mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för ett sådant område kan antingen definieras av en vit spraylinje eller, när det finns många områden, av linjen mellan de närmaste, yttersta blommornas yttersidor i markplanet. Områdena identifieras i båda fallen med blå-vita pinnar inne i områdena.  
Denna tillfälliga lokala regel bör kompletteras med bild på örten och gärna bild vid tee på de berörda hålen.
När örterna har blommat över bör den lokala regeln tas bort.
En eller flera droppzoner kan användas - Klicka för länk.
Mer information finns i avsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Denna tillfälliga lokala regel ska alltid stå under sin egen rubrik:

Skydd av fridlyst, blommande ört. Mark under arbete (MUA), Spel förbjudet.
Området inom en klubblängd från en enstaka blommande ... på hål ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.
Område identifierade med blå-vita pinnar med många blommande ... 
på hål ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för området definieras en vit spraylinje/ av linjen mellan de närmaste, yttersta blommornas yttersidor i markplanet. 
Om spelarens boll ligger i området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är förloradMUA  får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Temporary Local Rule shall always stand under its own headline.

Protection of Inviolable Flowering Plant. Ground under Repair (GUR), Play Prohibited.
The area within one clublength from a single flowering ... on hole ... is ground under repair from which play is prohibited.
Area identified by blue-white stakes with many flowering ... on hole ... is ground under repair from which play is prohibited. The limit of the area is defined by a white spray-line/the line between the outside points of the most outside, nearest flowers at ground level. If a players ball lies in the area, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player must, without penalty, take relief under Rule 25-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is lost in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i).
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-28 15:01