Berg i dagen. RfG, Definitioner, Mark under arbete. Lokal regel och tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT, Ur RfG; Definitioner, Mark under arbete: "Mark under arbete är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna." 

Tävlingsledning kan förklara enstaka berg i dagen eller en jordfast sten på en finklippt del av spelfältet (Se Regel 25-2 sista meningen) för mark under arbete. Gräset runt ett berg i dagen eller en sten måste vara nedklippta till fairwayhöjd eller lägre annars är de inte på en finklippt del av spelfältetNär det är svårt att hålla området nedklippt kan gränsen för en sten eller ett berg i dagen antingen definieras med blå pinnar/plattor eller en vit, sluten spraylinje. 

Notera att på nybyggda eller renoverade banor finns det ofta många jordfasta stenar på fairway och då är det bättre att använda den lokala regeln om lägesförbättring - klicka för länk.

För mer information se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - klicka för länk

Förslag till formulering. Den rödmarkerade rubriken, de avslutande två meningarna och plikten kan tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Berg i dagen och jordfast sten.

Berg i dagen och/eller jordfast sten på en finklippt del av spelfältet på hål ... vars gräns definieras av en vit, sluten spraylinje/blå pinnar/plattor är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1. 

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The redcoloured headline, finishing sentences and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Exposed Rock and Embedded Stone.
Exposed rock and/or embedded stone on a closely mown area through the green on hole ... which limit is defined by a white continuous sprayline/blue stakes is ground under repair (GUR). If a players ball lies in or touches the GUR, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may either play the ball as it lies or take relief, without penalty, under Rule 25-1b. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i)otherwise the player must proceed under Rule 27-1.  
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 11:12