Blåsare/Borstar/Skrapor för lösa naturföremål på green. GoRaC 6.8 och Decision 33/1. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Från Decision 33/1: "Om lösa naturföremål som barr, ekollon, löv eller sand finns på en green kan tävlingsledningen göra vad som är nödvändigt för att eliminera problemet utan att avbryta spelet. Till exempel genom att använda borstar, krattor, lövblåsare, räfsor eller skrapor. I så fall kan tävlingsledningen, om det är nödvändigt, ta hjälp av spelare för att eliminera problemet. Notera att en spelare skulle bryta mot Regel 13-2 om spelaren, utan tillstånd från tävlingsledningen, använde borstar etc. för att ta bort barr etc. i sin puttlinje eller spellinje." 

Förslag till formulering. Denna regel alltid ska stå under egen rubrik: 

Blåsare/Borstar/Skrapor för lösa naturföremål på green
Då det finns barr/ekollon/löv/sand ... på vissa greener kommer blåsnings/borstnings/skarpnings-patruller att placeras ut vid känsliga greener för att underlätta fortsatt spel. Om bollen ligger på green och spelaren har störande inverkan av lösa naturföremål green kan spelaren antingen:

(a) ta lättnad i enlighet med Regel 23-1 eller
(b) få sin puttlinje blåst/borstad/skrapad.

Anm. 1: Blåsning/Borstning/Skrapning ska alltid göras tvärs över puttlinjen och bör omfatta ett rimligt avstånd bortom hålet (d.v.s. minst 1 meter).
Anm. 2: Tävlingsledningen tillåter att spelare och caddies, när spelarens boll ligger på green, bistår personal med blåsare/borstar/skrapor i samband med blåsning/borstning/skrapning eller, när personal med blåsare/borstar/skrapor inte finns på plats, att spelare och caddies blåser/borstar/skrapar på eget initiativ om det finns blåsare/borstar/skrapor vid greenen.

Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Blowers/Brushes/Squeegees for Loose Impediments on Putting Green 
There are acorns/leaves/sand ...  on the puttning greens and blower/brush/squeegee-operators will be posted at vulnerable greens to assist continuous play. If the ball lies on a green and the player has interference by loose impediments on the putting green the player may either:

(a) take relief, without penalty, under Rule 23-1 or
(b) have the line of putt blown/brushed/squeegeed

Note 1: Such blowing/brushing/squeegeeing should be done across the line of putt and should extend a reasonable distance beyond the hole (i.e. at least a yard).
Note 2: When a players ball lies on the green the Committee may enlist the help players and their caddies in any blower/brushing/squeegeeing operation or if blower/brusher/squeegee-operators are not available the players and their caddies may on their own initiative blow/brush/squeegee their lines of putt if their are blowers/brushes/squeegees at the green.

Penalty
: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 11:40