Blåsare, rullar, skrapor för tillfälligt vatten på green. GoRaC 6.8 och Decision 33/1. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-11-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Från Decision 33/1: "Om tillfälligt vatten finns på en green kan tävlingsledningen göra vad som är nödvändigt för att eliminera problemet till exempel använda rakor, skrapor, rullar eller lövblåsare. Det är inte nödvändigt att tävlingsledningen avbryter spelet för att genomföra dessa åtgärder. Om det är nödvändigt kan tävlingsledningen ta hjälp av spelare för att eliminera problemet. Notera dock att en spelare skulle bryta mot Regel 13-2 om han tog bort tillfälligt vatten i sin spellinje eller sin puttlinje utan tävlingsledningens tillstånd."

Förslag till formulering. Anmärkning 4 används bara då vädret är extremt dåligt. Denna regel ska stå under egen rubrik: 

Blåsare/Rullar/Skrapor för tillfälligt vatten på green
Då regn kan förväntas kommer blåsnings/raknings/rullnings-patruller att placeras ut vid känsliga greener för att underlätta fortsatt spel. Om bollen ligger på green och spelaren har störande inverkan av tillfälligt vatten green kan spelaren antingen:

(a) ta lättnad i enlighet med Regel 25-1b(iii), eller
(b) få sin puttlinje blåst/rakad/rullad

Anmärkning 1: Om vädret försämras kan en medlem av tävlingsledningen, i varje enskild situation, godkänna en kombination av (a) och (b), d v s både tillåta att spelaren tar lättnad enligt Regel 25-1b (iii) och få sin puttlinje blåst/rakad/rullad.
Anmärkning 2: Blåsning/Rakning/Rullning ska alltid göras tvärs över puttlinjen och bör omfatta ett rimligt avstånd bortom hålet (d v s minst 1 meter).
Anmärkning 3: Tävlingsledningen tillåter att spelare och caddies, när spelarens boll ligger på green, bistår personal med blåsare/rakor/rullor i samband med blåsning/rakning/rullning eller, när personal med blåsare/rakor/rullor inte finns på plats, att spelare och caddies rakar på eget initiativ om det finns blåsare/rakor/rullor vid greenen.

Anmärkning 4: I undantagsfall kan en spelare vars boll ligger utanför green, med vatten i spellinjen green som i avsevärd grad påverkar det avsedda slaget, kan få det tillfälliga vattnet i spellinjen green borttaget. En spelare måste i varje enskild situation få tillstånd till detta av en medlem av tävlingsledningen innan blåsning/rakning/rullning sker. 

Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag.

In English. Suggested wording. Note 4 should only be used when the weather is extremly bad. This Rule shall always stand under its own headline.

Blowers/Rollers/Squeegees for Casual Water on Putting Green 
Rain is expected and blower-/roller-/squeegee operators will be posted at vulnerable greens to assist continuous play. If the ball lies on a green and the player has interference by casual water on the green the player may either:

(a) take relief, without penalty, under Rule 25-1b(iii) or
(b) have the line of putt blown/rolled/squeegeed

Note 1: If the weather conditions deteriorate a member of the Committee may, in every particular situation, authorise a combination of (a) and (b) i.e. allow the player to take relief under Rule 25-1b(iii) and have his line of putt blown/rolled/squeegeed.
Note 2: Such blowing/rolling/squeeging should be done across the line of putt and should extend a reasonable distance beyond the hole (i.e. at least a yard).
Note 3: When a players ball lies on the green the Committee may enlist the help players and their caddies in any blowing-/rolling-/squeegeeing- operation or if blower/roller/squeegee-operators are not available the players and their caddies may on their own initiative blow/roll/squeegee their lines of putt if their are blowers/rollers/squeegees at the green.

Note 4: In exceptional cases a player whose ball lies off the green and has casual water on the green on his line of play which materially affects his intended stroke, may have the casual water cleared. A member of the Committee must, in every particular situation, authorise this before any blowing/rolling/squeeging takes place.    

Penalty:
Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 

Du är här:
Senast ändrad
2014-11-29 14:03