Bunker fylld av tillfälligt vatten lättnad utan plikt. Decision 33-8/27. Tillfällig lokal regel. Uppdaterat 2014-11-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/27: "Tävlingsledningen får inte införa en lokal regel som generellt förklara alla vattenfyllda bunkrar för mark under arbete och som en del av spelfältet eftersom en sådan lokal regel upphäver en plikt enligt Regler för Golfspel i strid med Regel 33-8a.
Tävlingsledningen kan emellertid, under exceptionella omständigheter, när några enskilda bunkrar är fullständigt översvämmade och det inte är troligt att de kommer att torka upp under ronden, införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt för enskilda bunkrar. Innan tävlingsledningen inför en sådan lokal regel måste den vara övertygad om att sådana extrema väderförhållanden råder och att det
är lämpligare att ge lättnad utan plikt från bunkrarna än att helt enkelt tillämpa regel 25-1b(ii).
Vid tävlingar som spelas över mer än en rond kan en sådan lokal regel införas eller tas bort mellan ronderna." 


Notera
att helt översvämmade bunkrar kan identifieras exempelvis med en omslutande vit spraylinje och/eller med en eller flera blå pinnar inne i bunkrarna

Förslag till formulering. Denna regel bör alltid stå under sin egen rubrik. 

Bunker fylld av tillfälligt vatten lättnad utan plikt
Den översvämmade bunkern på hål ... identifierad av ... är mark under arbete. Om bollen är i eller någon del av den vidrör bunkern eller om bunkern inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda sving och spelaren önskar ta lättnad, kan spelaren ta lättnad utanför bunkern 
utan plikt enligt Regel 25-1b(i). Alla andra bunkrarbanan, oavsett om de innehåller vatten eller inte, bibehåller sin status som hinder och reglerna gäller i enlighet därmed. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.
 
In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Filled with Casual Water Relief without Penalty
The flooded bunker on hole ... identified by ... is ground under repair. If the ball is in the or any part of it touches the bunker or if the bunker interferes with the player’s stance or the area of the players intended swing and the player wishes to take relief, the player may take relief outside the bunker, without penalty, in accordance with Rule 25-1b(i). All other bunkers on the course, regardless of whether they contain water, maintain their status as hazards and the Rules apply accordingly. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-29 15:29