Bunker gränsar till mark under arbete. RfG, Definition Mark under arbete, Regel 25-b(ii)(a), 25-1b(ii)(b) och 28. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2013-04-19.
FÖRDJUPNINGSTEXT: En bunker som är helt inne i eller gränsar till mark under arbete (exempelvis bunkerkanter som renoveras eller torvas) är fortfarande ett hinder.
Om spelarens boll är i en sådan bunker och spelaren får störande inverkan i stansen eller området för den avsedda svingen av MUA utanför bunkern får spelaren ta lättnad utan plikt i bunkern enligt Regel 25-1b(ii)(a) eller med ett slags plikt utanför bunkern enligt Regel 25-1b(ii)(b). Bollen kan också, med ett slags plikt, förklaras ospelbar enligt Regel 28.
 
Se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Denna regel
skall alltid stå under sin egna rubrik.

Bunker gränsar till mark under arbete (MUA)
Området på hål … vars gräns definieras av ... är mark under arbete (MUA). Bunkern är inte MUA.
Om bollen är i eller någon del av den vidrör bunkern och spelaren får störande inverkan av MUA i sin stans eller området för den avsedda svingen får spelaren antingen, utan plikt enligt Regel 25-1b(ii)(a), droppa bollen i bunkern inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad, som måste vara i bunkern, eller, med ett slags plikt enligt Regel 25-1b(ii)(b), droppa bollen utanför bunkern och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan någon gräns för hur lång bakom bunkern bollen får droppas. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Local Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Adjacent to Ground Under Repair (GUR) 
The area on hole ... which limits is defined by ... is ground under repair (GUR). The bunker is not GUR. If the ball is in or touches the bunker and the GUR interferes with the players stance or the area of his intended swing the player may either, without penalty under Rule 25-1b(ii)(a), drop the ball in the bunker within one club-length of and not nearer the hole than the nearest point of relief, which must be in the bunker, or, under penalty of one stroke under Rule 25-1b(ii)(b), drop the ball outside the bunker keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the bunker the ball may be dropped. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-29 15:41