Bunker gränsar till mark under arbete varifrån spel är förbjudet. RfG, Definitioner, Bunker och Mark under arbete, Regel 25-b(ii)(a), 25-1b(ii)(b), 28 och Bilaga I Del A 2a; Decision 20-3d/2 och 26/1.5. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT  
En bunker som är helt inne inne i eller gränsar till mark under arbete (exempelvis bunkerkanter som renoveras eller torvas) är fortfarande ett hinderOm spelarens boll ligger i eller vidrör (se decision 26/1.5) en bunker som helt eller delvis omges av mark under arbete varifrån spel är förbjudet och spelaren får störande inverkan av detta MUA i sin stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren antingen ta lättnad, utan plikt, i bunkern enligt Regel 25-1b(ii)(a) eller, med ett slags plikt, utanför bunkern enligt Regel 25-1b(ii)(b). Spelaren kan också förklara sin boll ospelbar enligt Regel 28. 

NoteraOmrådets gräns kan antingen definieras av blå-vita pinnar eller en vit spraylinje med en eller flera blå-vita pinnar inne i området. Tävlingsledningen kan också införa en eller flera droppzoner - Klicka för länk.

Se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egna rubrik:

Bunker gränsar till mark under arbete varifrån spel är förbjudet
Området på hål ... som identifieras av och vars gräns definieras av ... är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Bunkern är inte MUA. Om bollen ligger i eller vidrör bunkern och spelaren får störande inverkan av MUA i sin stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren antingen, utan plikt enligt Regel 25-1b(ii)(a), droppa bollen i bunkern inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad, som måste vara i bunkern, eller, med ett slags plikt enligt Regel 25-1b(ii)(b), droppa bollen utanför bunkern , och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan någon gräns för hur lång bakom bunkern bollen får droppas. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.


In English. Suggested wording. This Local Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Adjacent to Ground Under Repair from which Play Is Prohibited
The area on hole ... identified by ... and which limit is defined by ... is ground under repair (GUR) from which play is prohibited. The bunker is not GUR. If the ball lies in or touches the bunker and the GUR interferes with the players stance or the area of his intended swing the player must either, without penalty under Rule 25-1b(ii)(a), drop the ball in the bunker within one club-length of and not nearer the hole than the nearest point of relief, which must be in the bunker, or under penalty of one stroke under Rule 25-1b(ii)(b), outside the bunker keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the bunker the ball may be dropped. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 11:48