Bunker helt under renovering är mark under arbete och del av spelfältet. Spel förbjudet. RfG, Definitioner Mark under arbete, Regel 25-1b(i) och 25-1c (i); Decision 25/13. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2013-06-25.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 25/13: "Om en bunker renoveras och tävlingsledningen definierar hela bunkern som mark under arbete förlorar bunkern sin status som hinder och blir automatiskt en del av spelfältet. Om tävlingskommitten inte bestämmer annat gäller således Regel 25-1b(i) inte Regel 25-1b(ii)". 

Om tävlingsledningen definierat en hel bunker som nybyggs, renoveras, dräneras eller vars torvade sidor förnyas som mark under arbete är den en del av spelfältet. En sådan bunker identifieras enklast med en enstaka blå-vit pinne inne i bunkern. En spelare, vars boll ligger i eller vidrör bunkern, måste utan plikt ta lättnad enligt regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i bunkern får spelaren, utan plikt, fortsätta enligt Regel 25-1c(i).

Notera att bunkern bör ha skylt som anger att den är mark under arbete och att den är en del av spelfältet.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Bunker helt under renovering är mark under arbete och del av spelfältet: Spel förbjudet.
Bunker/bunkrar under renovering på hål ... identifierad med ... , är mark under arbete och del av spelfältet varifrån spel är förbjudet. Om bollen ligger i eller vidrör bunkern eller när den inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren utan plikt
ta lättnad enligt Regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i bunkern får spelaren, utan plikt, fortsätta enligt Regel 25-1c(i). 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Totally under Repair Is Ground Under Repair and Part of Through the Green. Play Prohibited . 
Bunker/bunkers totally under repair on hole ... , identified by ... , is ground under repair and part of through the green from which play is prohibited. If the ball lies in or touches the bunker or when it interferes withe the players stance or the intended swing the player must take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i). If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i).  
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-30 14:13