Bunker helt under renovering är mark under arbete och del av spelfältet. RfG, Definitioner, Mark under arbete och Spelfältet, Regel 25-1b(i), Regel 25-1b(ii) och 25-1c (i); Decision 25/13. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-11-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 25/13: "Om en bunker renoveras och tävlingsledningen definierar hela bunkern som mark under arbete förlorar bunkern sin status som hinder och blir automatiskt en del av spelfältet. Om tävlingskommitten inte bestämmer annat gäller således Regel 25-1b(i) inte Regel 25-1b(ii)." 

Om tävlingsledningen definierat en hel bunker som nybyggts, renoveras, dräneras eller vars torvade sidor förnyas som mark under arbete är den en del av spelfältet. En sådan bunker identifieras enklast med en enstaka blå pinne inne i bunkern. En spelare, vars boll ligger i eller vidrör bunkern eller får störande inverkan av bunkern kan antingen spela bollen som den ligger eller utan plikt ta lättnad enligt regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i bunkern får spelaren, utan plikt, fortsätta enligt Regel 25-1c(i).
Tävlingsledningen kan bestämma att spel från området är förbjudet och då måste spelarna ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i)-klicka för länk

Notera att bunkern bör ha skylt som anger att den är mark under arbete och att den är en del av spelfältet.

Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Bunker helt under renovering är mark under arbete och del av spelfältet.
Bunker/bunkrar under renovering på hål ... identifierad med ... , är mark under arbete och är en del av spelfältet. Om bollen ligger i eller vidrör bunkern eller om bunkern inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren antingen spela bollen som den ligger ell
er utan plikt ta lättnad enligt Regel 25-1b(i) eller 25-1c(i).
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Totally under Repair Is Ground Under Repair and Part of Through the Green. 
Bunker/bunkers totally under repair on hole ... , identified by ... , is ground under repair and is part of through the green. If the ball lies in or touches the bunker or if the bunker interferes with the players stance or the intended swing the player may either play the ball as it lies or take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i) or 25-1c(i).
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-30 14:25