Bunker helt under renovering är MUA men inte en del av spelfältet. RfG, Definitioner Mark under arbete, Regel 25-1b(i), Regel 25-1b(ii), 25-1c (i) och 28; Decision 25/13. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-11-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 25/13: "Om en bunker renoveras och tävlingsledningen definierar hela bunkern som mark under arbete förlorar bunkern sin status som hinder och blir automatiskt en del av spelfältet. Om tävlingskommitten inte bestämmer annat gäller således Regel 25-1b(i) inte Regel 25-1b(ii)." 

Om tävlingsledningen definierat en hel bunker, under renovering eller under byggnad, som mark under arbete men bestämt att bunkern inte är en del av spelfältet kan en spelare, vars boll ligger i eller vidrör bunkern, antingen spela bollen som den ligger eller utan plikt ta lättnad i bunkern enligt regel 25-1b(ii). Spelaren kan också med ett slags plikt, antingen förklara bollen ospelbar enligt regel 28 eller ta lättnad enligt Regel 25-1b(ii)(b) och droppa en boll utanför bunkern och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas – dvs. på ”flagglinjen” – utan någon gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i bunkern får spelaren, med ett slags plikt, fortsätta enligt Regel 25-1c(ii). 
En sådan bunker bör ha skylt som anger att den är mark under arbete och att den inte är en del av spelfältet.

Notera också att denna regel endast bör användas i undantagsfall.

Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Bunker helt under renovering är MUA men är inte en del av spelfältet 
Bunker/bunkrar under renovering på hål ... identifierad med ... , är mark under arbete men är inte en del av spelfältet. Om bollen ligger i eller vidrör bunkern får spelaren antingen spela bollen som den ligger ell
er, med ett slags plikt, droppa bollen utanför bunkern och då hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Totally Under Repair Is GUR but Is not Part of Through the Green
Bunker/bunkers totally under repair on hole ... , identified by ... , is ground under repair but is not part of through the green. If the ball lies in or touches the bunker the player may play the ball as it lies or drop the ball, with one stroke penalty, outside the bunker keeping the point where the ball lay directly between the hole and the spot on which the ball is dropped, with no limit to how far behind the bunker the ball may be dropped.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-29 15:55