Lövhögar i bunkrar. RfG, Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1b(ii); Decision 13-4/33. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: På hösten kan vinden driva samman löv i högar i en del bunkrar. Även om dessa lövhögar inte är material hopsamlat för bortforsling, kan tävlingsledningen, enligt Definitioner, Mark under arbete, införa en tillfällig lokal regel som säger att lövansamlingar i bunkrar är mark under arbete (MUA).   
Regeln måste tas bort så snart den inte behövs. 


Notera att löv, enligt RfG, Definitioner, är lösa naturföremål och får vidröras eller flyttas när spelaren letar efter sin boll i ett hinder (se regel 12-1b) men om bollen då rubbas får spelaren plikt enligt regel 18-2b.

Förslag till formulering. De två rödfärgade meningarna kan utelämnas om tävlingsledningen bedömer att spelarnas regelkunskaper är goda. Endast i undantagsfall bör lättnad för inverkan av löv på spelarens stans ges. Denna regel ska alltid
stå under en egen rubrik:

Lövhögar i bunkrar
Lövhögar i bunkrar på hål ... är mark under arbete. Om spelarens boll ligger i eller vidrör en sådan lövhög eller om denna påverkar området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(ii). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i en lövhög får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c(ii) annars måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.  
Inverkan av en lövhög på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The two red-coloured sentences can be removed if the Committee considers that the players knowledge of the Rules is adequate. Only in exceptional cases may the Committee deem that interference from leaves with a players stance is interference under this Rule. This Rule shall always stand under its own headline.

Heaps of Leaves in Bunker
Heaps of leaves in bunkers on hole ... is ground under repair. If a players ball lies in or touches a heap of leaves or if it interferes with the area of his intended swing, the player may, without penalty, take relief under Rule 25-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in a heap of leaves the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(ii) otherwise the player must proceed under Rule 27-1.
Interference from a heap of leaves with the players stance is not interference under this Rule.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.   
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 09:36